جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی مهر
آدرس خیابان 22بهمن-مجتمع حضرت رسول اکرم
 مسول فنی دکترابوالفضل باباخانی-دکترمریم یارمحمدی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی-
ساعت کار
تلفن 2234298
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه