جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شهید چراغیان
آدرس دامغان- میدان شهید شاه چراغی- مرکز بهداشتی درمانی شهید چراغیان
 مسول فنی آقای دکتر علی ارزیده
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-23-35242555
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه