جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس آمل - جاده قدیم آمل به بابل - کیلومتر 5
 مسول فنی خانم دکتر نازيلا شيرازی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-11-4224881
پست الکترونيک http://fa.pasteur.ac.ir/
وب سايت http://fa.pasteur.ac.ir/

تصاویر آزمایشگاه