جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ازمايشگاه فدك
آدرس مشهد-بلوار توس
 مسول فنی الداغي
خدمات تشخيص طبي
ساعت کار
تلفن 636300
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه