جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ابوریحان
آدرس خیابان امام خمینی روبروی شهرداری بن بست اول
 مسول فنی دکتر ابراهیم جهانبخش
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 02825223948
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه