جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان 553 ارتش
آدرس قزوین بلوار شهید بهشتی لشکر 16 زرهی
 مسول فنی دکتر کامران یار محمدی
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 3326020
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه