جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی حیان
آدرس خمین-میدان مدرس-جنب داروخانه دکتر محمدی
 مسول فنی دکتر عباس رحیمی
خدمات پاتولوژی و تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 08652226361
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه