جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر هدایت نیا
آدرس مشهد -توس 81
 مسول فنی دکتر هدایت نیا
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 6659392
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه