جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی
آدرس کرمان بلوار جمهوری اسلامی بیمارستان شهید بهشتی
 مسول فنی حکیمه حری
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 03412111008
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه