جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان امام رضا
آدرس کرمان-سیرجان خیابان ابن سینا
 مسول فنی علیرضا دهستانی
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 03453222051
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه