جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان شفا
آدرس کرمان خیابان شفا بیمارستان شفا
 مسول فنی تورج رضا میر شکاری
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2115780
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه