جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر محمدجعفر سليماني
آدرس مازندران.بابل.خ مدرس
 مسول فنی دکتر محمدجعفر سليماني
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-111-2229993
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه