جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر علي اصغرتقي نتاج
آدرس مازندران.بابل. روبروي بيمارستان شهيد بهشتي
 مسول فنی دکتر علي اصغرتقي نتاج
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-111-2563010
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه