جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر
آدرس زنجان - خیابان 17 شهریور - آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر
 مسول فنی خانم دکتر میترا معبودی
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-21-5246503
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه