جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر تاج آبادی
آدرس کرمان -سیرجان خیابان امام کوچه شهید کامجو
 مسول فنی محمد مهدی تاج آبادی
خدمات پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 03453221500
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه