جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کلينيک ويژه
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه - چهارراه جوانشير
 مسول فنی دکتر سيد حيمد مدني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-831-7238018-
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه