جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شماره 1
آدرس کرمانشاه - خيابان معلم
 مسول فنی
خدمات یوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-831-25082-24532
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه