جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه رفرانس سل کشوری
آدرس تهران ، نیاوران ، انتهای دارآباد ، بیمارستان مسیح دانشوری , مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی
 مسول فنی دکتر پریسا فرنیا
خدمات تشخیص های مولکولی سل
ساعت کار
تلفن 62109505
پست الکترونيک www.mrc.ac.ir
وب سايت www.mrc.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه