جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر علی نیا
آدرس آمل.خیابان15 خرداد روبروی بیمارستان 17 شهریور
 مسول فنی دکتر اسرائیل علی نیا
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-121-2227373
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه