جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر عبدالرضا محبي
آدرس فسا – خيابان حافظ
 مسول فنی دکتر عبدالرضا محبي
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-731-2227319
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه