جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر نژاده
آدرس پیشوا-م امام-ساختمان نگین
 مسول فنی دکتر نژاده
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-291-2225300
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه