جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه طبرسی
آدرس نبش طبرسی17
 مسول فنی دکتر سعیده صباغ سجادیه
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2172267
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه