جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شفاپیشگامان طب
آدرس شهرک شهید رجایی.حر یک
 مسول فنی دکتر عبدالعلی بیگدلی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-511-3728000
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه