جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه حجتی
آدرس چهارراه آهن.شهیدکشوری7
 مسول فنی دکتر زهرا نوغانی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-7317111
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه