جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارس
آدرس کردستان - سنندج - خ پاستاران -طبقه پا یین کلینیک فرهنگیان
 مسول فنی دکتر سید کمال ا بو ترا بی
خدمات
ساعت کار
تلفن 0871-3239502
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه