جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان شهداء
آدرس تکاب-خيابان انقلاب
 مسول فنی دانشگاه علوم پزشکي
خدمات یوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی- ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-482-22871
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه