جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتي و درماني اقبال
آدرس اروميه-ميدان شهدا پشت دبيرستان اميرکبير
 مسول فنی
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-2773006-443
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه