جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه بيمارستان شهيد مدني
آدرس آذر شهر- خيابان امام
 مسول فنی
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی و...
ساعت کار
تلفن 0412-4227777
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه