جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان امام خميني
آدرس تهران - کرج - خيابان شهيد بهشتي
 مسول فنی دكتر مومني-دكتر ماشا اله رحيمي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-261-2233777
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه