جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر حسن زاده
آدرس سلماس - اول خيابان مدرس
 مسول فنی دكتر حسن زاده
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-443-5226543
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه