جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شهر
آدرس فارس - شیراز - خيابان مشير فاطمي
 مسول فنی دكتر برات عبودي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 19:00
تلفن 0098-711-2352001-2337907
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه