جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان آبان
آدرس تهران - خيابان آبان جنوبي
 مسول فنی دكتر مهوش نعيمي
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88902785
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه