جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان پاستور نو
آدرس تهران - ميدان آرژانتين-خيابان احمد قصير-جنب خيابان هشتم
 مسول فنی دكتر خليل زارعيان
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88724551
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه