جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر جهاني
آدرس همدان - اسدآباد - چنار عليا - مركز بهداشتي درماني
 مسول فنی دکتر کامران جهانی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 تا 14:00
تلفن 0098-812-3225484
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه