بررسي ميزان هورمون لپتين در مبتلايان به تالاسمي ماژور و مقايسه آن با افراد سالم