بیان mRNA مربوط به PTTG در سرطان اولیه سینه : مارکر پیش آگهی تهاجم به غدد لنفاوی و عود تومور
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
Christine Solbacha, Marc Rollera, Christian Fellbaumb,Maria Nicolettia, Manfred Kaufmanna نویسنده / نويسندگان
زهرا ریخته گران تهرانی مترجم
PTTG - mRNA - سرطان سینه - تومور - مارکر کلید واژه
ژن پروتوانکوژن انتقال دهنده تومور به هیپوفیز pituitary tumor-transforming gene (PTTG)، بعنوان ژنی شناخته شده است که در انواع نئوپلاسم و رده سلولهای سرطانی بفراوانی دچار بیان بالا ،overexpressing، می شود. ما بیان mRNA مربوط به PTTG را د ر 27 نمونه توموری حاصل از تومورهای اولیه بیماران مبتلا به سرطان سینه و اپیتلیوم غیرمبتلا به سرطان سینه آنالیز نموده و در عین حال ارتباط بین میزان بیان و پارامترهای استاندارد کلینیکی و پاتولوژیکی را طی دوره ای بیش از 5 سال مورد بررسی قرار دادیم. ما ارتباط مستقیمی را بین بیان بالای mRNA مربوط به PTTG و انتشار تومور به غدد لنفاوی یافتیم. علاوه بر این، بیان بالای این ژن در تومورها با درجه بالایی از عود مجدد طی دوره مشاهده بعدی ارتباط داشت. با جمع بندی این نتایج، دریافتیم که اندازه گیری بیان PTTG در تومورهای اولیه سینه ابزاری قدرتمند برای ارزیابی ظرفیت تهاجمی تومور است. چکیده
Department of Gynecology and Obstetrics, School of Medicine, Johann Wolfgang Goethe University, Theodor-Stern Kai 7, Frankfurt am Main 60590, Germany Department of Pathology, School of Medicine, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Germany منابع
. .
 
بیان mRNA مربوط به PTTG در سرطان اولیه سینه :
مارکر پیش آگهی تهاجم به غدد لنفاوی و عود تومور

خلاصه
ژن پروتوانکوژن انتقال دهنده تومور به هیپوفیز pituitary tumor-transforming gene (PTTG)، بعنوان ژنی شناخته شده است که در انواع نئوپلاسم و رده سلولهای سرطانی بفراوانی دچار بیان بالا ،overexpressing، می شود. ما بیان mRNA مربوط به PTTG را د ر 27 نمونه توموری حاصل از تومورهای اولیه بیماران مبتلا به سرطان سینه و اپیتلیوم غیرمبتلا به سرطان سینه آنالیز نموده و در عین حال ارتباط بین میزان بیان و پارامترهای استاندارد کلینیکی و پاتولوژیکی را طی دوره ای بیش از 5 سال مورد بررسی قرار دادیم. ما ارتباط مستقیمی را بین بیان بالای mRNA مربوط به PTTG و انتشار تومور به غدد لنفاوی یافتیم. علاوه بر این، بیان بالای این ژن در تومورها با درجه بالایی از عود مجدد طی دوره مشاهده بعدی ارتباط داشت. با جمع بندی این نتایج، دریافتیم که اندازه گیری بیان PTTG در تومورهای اولیه سینه ابزاری قدرتمند برای ارزیابی ظرفیت تهاجمی تومور است.

مقدمه
پروتوانکوژن PTTG در تومورهای هیپوفیزی رت بوسیله PCR تمایزی اندازه گیری شده است. ترانسفکشن پایدار فیبروبلاستهای NIH-3T3 در موش تغییر شکل سلولی را در محیط in vitro القا کردند و منجر به تشکیل تومور در موشهای nude فاقد تیموس شدند. بررسی عملکردی بیشتر برروی PTTG یکی از اعمال آن را بعنوان securin انسانی آشکار نمود. Securinها مانع جداسازی کروماتیدهای خواهری تا زمان تجزیه توسط کمپلکس پیش برنده آنافاز (APC) در مرحله گذر از متافاز به آنافاز می شوند. بعلاوه، PTTG دارای عملکردهای متنوعی در فرآیندهای گوناگون سلولی مانند ترمیم DNA، آپوپتوز، و تنظیم ژن می باشد.

مواد و روش ها
با تکیه بر این یافته ها، شفاف سازی ارزش پیش آگهی بیان mRNA مربوط به PTTG در سرطان اولیه سینه هدف این مطالعه گردید. بنابراین ما بیان mRNA مربوط به PTTG را در مجموعه ای از 72 نمونه توموری حاصل از بیماران مبتلا به سرطان اولیه پستان مورد بررسی قرار دادیم. تومورها بوسیله عمل جراحی از بیماران خارج و سپس در نیتروژن مایع منجمد گردیدند. در پی تایید هیستوپاتولوژیک سرطان اولیه سینه درمورد نمونه های خارج شده، نمونه مرجع گرفته شده برای تشخیص میکروسکوپی که دارای حجمی نسبی از سلولهای توموری بود، برای آنالیز نورترن بلات مورد استفاده قرار گرفت. RNA آماده سازی شده و بیان mRNA مربوط به β اکتین و PTTG بوسیله نورترن بلاتینگ ارزیابی شد. شدت سیگنال بوسیله اسکن چگالی سنجی تصاویر اندازه گیری شد. خارج قسمت تقسیم PTTG/β actin بر چگالی نسبی سلولهای توموری حاصل از سلولهای مرجع برای آنالیزهای بیشتر آماری مورد استفاده قرار گرفت.
ما بیان بالای میانگین mRNA مربوط به PTTG را در نمونه های توموری در مقایسه با اپیتلیوم نرمال پستان 0.31 بدست آوردیم (1.58- 0.00 =محدوده ، 0.180 = میانه). بطور کلی ، 50% تومورها بیان mRNA مربوط به PTTG را در میزانی بالاتر از میانه در کل مجموعه نشان دادند. آنالیزهای Spearman ρ ارتباطی معنادار بین بیان mRNA مربوط به PTTG و تهاجم از تومورهای اولیه به غدد لنفاوی نشان داد (P=0.008 , R2=0.436). با استفاده از cut off برابر 0.18، ارتباط واضحی بین بیان بالای PTTG و خطر گسترش عود تومور ((P=0.025,R2=0.380 در بازه زمانی 5 ساله بررسی، مشاهده شد.
این نتایج امکان تعیین ظرفیت تهاجمی تومور اولیه سینه را توسط ارزیابی بیان PTTG نشان دادند. گرچه مکانیسمهای ملکولی دقیقی که متضمن این نتایج باشد، هنوز نا معلوم باقی مانده اند.
این اثرات می توانند حاصل درگیری پیچیده PTTG در گستره ای از فرایندهای سلولی باشد. مهار آپوپتوز حاصل از p53، که در نتیجه ممانعت از اتصال DNA به p53 و از بین رفتن رونویسی ژنهای هدف و تنظیم مثبت فاکتورهای نئوآنژیوژنیک مانند ترشح bFGF است، می تواند نقش کلیدی در این آثار داشته باشد. همچنین بیان بالای PTTG، منجر به راه اندازی فرایندهایی می شود که نتیجه آنها توزیع نابرابر کروماتیدهای خواهری به سلولهای دختری در حال شکل گیری است، بنابراین به درجات بالاتر آناپلوئیدی می انجامد، یعنی آنچه که بعنوان مسوول وضعیت تهاجمی بیشتر سرطان شناسایی شده است. گذشته از این اعمال، PTTG بعنوان ترانس اکتیواتور انکوژن c-myc پس از فسفوریلاسیون توسط کیناز فعال شده با میتوژن (MAPK) نیز عمل می کند، که به پیشرفت چرخه سلولی تحریک شده، فرایندهای ترانسفورماسیون و مسدود شدن تمایز منجر می شود. ما در پژوهش قبلی نیز نشان دادیم که، فعال سازی توان MAPK بوسیله بیان بالای رسپتورهای ویژه فاکتور رشد در سرطان سینه غیرمعمول نمی باشد. در مجموع، این معلومات درباره نقش PTTG، ارائه دهنده دلیلی برای رفتار بشدت تهاجمی تومورهایی است که این پروتوانکوژنها را در مقادیر بالا بیان می کنند.

بحث و نتیجه گیری
نتایج ما، ظرفیت بیان mRNA مربوط به PTTG را بعنوان ابزاری جهت استفاده در ارزیابی تهاجم تومور تشریح نمود. با این وجود، تکنیکهای مورد استفاده در این ارزیابی برای استفاده از آنالیزهای بامقیاس بالا یا تشخیصهای روتین پاتولوژیک بسیار پیچیده است. هرچند این نتایج نشان دادند که ارزیابی بیان PTTG با روشهای ایمنوهیستوشیمیایی می تواند ابزاری قدرتمند برای تعیین تهاجم تومور در تشخیصهای روتین پاتولوژیک باشد.

References

1. Pei L, Melmed S. Isolation and characterization of a pituitary tumor transforming gene (PTTG). Mol Endocrinol 1997;11:433–41.
2. Zou H, McGarry J, Bernal T, Kirschner MW. Identification of a vertebrate sister chromatid separation inhibitor involved in transformation and tumorigenesis. Science 1999;285:418–21.
3. Bernal JA, Luna R, Espina A, Lazaro I, Ramos-Morales F,Romero F, Arias C, Silva A, Tortolero M, Pintor-Toro JA. Human securin interacts with p53 and modulates p53-mediated transcriptional activity and apoptosis. Nat Genet 2002;32:222–4.
4. Zhou Y, Mehta KR, Choi AP, Scolavino S, Zhang X. DNA damageinduced inhibition of securin expression is mediated by p53.J Biol Chem 2003;278:462–70.
5. Pei L. Identification of c-Myc as a down-stream target for pituitary tumor-transforming gene. J Biol Chem 2000;276:8484–91.
6. Solbach C, Roller M, Budischewski K, Loibl S, Nicoletti M,Stegmueller M, Kaufmann M. EGF-R and Her/2neu overexpressing tumors, independent collectives for treatment of breast cancer by specific monoclonal antibody therapy.J Cancer Res Clin Oncol 2003;129:250–1.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

نوتروفیلها, مصرف روزانه غلات سبوس دار , کربوهیدرات‌های, تیروزین, میکروسکوپ, دكتر باقر لاريجاني, مقعرالطرفین, عوامل موثر بر نتایج آزمایشگاه, تغذیه با شیر مادر, ويتامين, موم, متاستاز, پیوند عضو , نوارهای, علائم غلظت خون, کنترل کیفی نیم مک فارلند , اسامی دانشجویان نمونه, لوپوس, ﮐﺸﺖ, انجمن فن آوران علوم آزمایشگاهی, بوی تند ادرار, هیستیدین, ماتريكس, تولید استخوان, آب, اندوکاردیت, موكوسي, تستها ي سرولوژي و CBC ,ESR, آمنوره, ترازوی, آنزیم آلکالین فسفاتاز(ALP), ارگانیزم, کلسیفیکاسیون, سلول های ریه, گلوکومتر, Persian Gulf, کاربرد کروموزوم پلی تن, پیتروسیوریازیس, ایوانوسکی, ورود, نیجر, nRBC, Mendelson, محدوده, FUS, تجهیزات, دیکلوفناک, تخریب مفصل, سيستم استرپ – اويدين, D.C.L.S علوم ازمایشگاهی, نرمال, آرامش‌بخش, ویروسپس, EBV, میکروسکوپ, اپیکتوگرام, هلیکوباکتر, سطح هورمون کورتیزول , هلیکوباکتر پیلوری, ائوزینوفیل, عوامل انعقادى, مانیتورینگ, گلبولهای قرمز, گوارشی, مایکو, هپاتیت, موتاسیونهای, تومورهای, MONOCYTE, اينتراستيشيل,