بررسي سطح سرمي و مايع فوليكولي IL-6 و هورمون هاي جنسي در بيماران IVF-ET و ارتباط اين فاكتورها با اندومتريوز و ميزان حاملگي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
نوري محمد,غفاري معرفت,سلماسي علي,فرزدي لعيا,قاسم زاده عاليه نویسنده / نويسندگان
مترجم
مایع فولیکولی - IL-6 - اندومتریوز کلید واژه
سيتوكاين ها نه فقط تنظيم كننده فرآينده هاي فيزيولوژيك بوده بلكه مي توانند نقش مهمي در واكنش هاي ايمنوپاتولوژيك نيز داشته باشند. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين سطح سرمي و مايع فوليكولي IL-6 (اينترلوكين-6) و هورمون هاي جنسي در بيماران نابارور در زمان جمع آوري تحت درمان با IVF-ET تخمك ها با ميزان حاملگي و بيماري اندومتريوز مي باشد. بدين منظور تعداد 80 بيمار تحت درمانIVF انتخاب و تحريك داروهاي محرك تخمك گذاري قرار گرفتند. غلظت سرمي و فوليكولي IL-6 با روش (راديوايمونواسي)ELISA و FSH استراديول و پروژسترون با روش RIA در زمان جمع آوري تخمك ها در اين بيماران اندازه گيري شد. از مجموع 80 بيمار تحت سيكل در 36 مورد انتقال جنين (ET) صورت گرفت. بيماران تحت ET بعد از دو هفته از نظر حاملگي ارزيابي گرديدند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه رابطه معني داري بين سطح سرمي و فوليكولي هورمون هاي جنسي استراديول، پروژسترون و FSH در بيماران تحت درمان با IVF و ميزان حاملگي وجود نداشت. ميزان IL-6 در سرم و مايع فوليكولي در بيماران حامله و غير حامله بعد از ET يكسان بوده واختلاف معني داري بين آنها وجود نداشت(P>0.05) ولي رابطه معني داري بين سطح مايع فوليكوليIL-6 در بيماران اندومتريوز بدون حاملگي و حامله وجود داشت (P<0.05) اين مشاهدات نشان داد كه افزايش سطح مايع فوليكولي IL-6 مي تواند با كاهش ميزان حاملگي خصوصا در بيماران اندومتريوز همراه باشد چکیده
باروري و ناباروري پاييز 1379; 1(4 (مسلسل 4)):55-62 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

باروري و ناباروري پاييز 1379; 1(4 (مسلسل 4)):55-62.

بررسي سطح سرمي و مايع فوليكولي IL-6 و هورمون هاي جنسي در بيماران IVF-ET و ارتباط اين فاكتورها با اندومتريوز و ميزان حاملگي

نوري محمد,غفاري معرفت,سلماسي علي,فرزدي لعيا,قاسم زاده عاليه

سيتوكاين ها نه فقط تنظيم كننده فرآينده هاي فيزيولوژيك بوده بلكه مي توانند نقش مهمي در واكنش هاي ايمنوپاتولوژيك نيز داشته باشند. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين سطح سرمي و مايع فوليكولي IL-6 (اينترلوكين-6) و هورمون هاي جنسي در بيماران نابارور در زمان جمع آوري تحت درمان با IVF-ET تخمك ها با ميزان حاملگي و بيماري اندومتريوز مي باشد. بدين منظور تعداد 80 بيمار تحت درمانIVF انتخاب و تحريك داروهاي محرك تخمك گذاري قرار گرفتند. غلظت سرمي و فوليكولي IL-6 با روش (راديوايمونواسي)ELISA و FSH استراديول و پروژسترون با روش RIA در زمان جمع آوري تخمك ها در اين بيماران اندازه گيري شد. از مجموع 80 بيمار تحت سيكل در 36 مورد انتقال جنين (ET) صورت گرفت. بيماران تحت ET بعد از دو هفته از نظر حاملگي ارزيابي گرديدند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه رابطه معني داري بين سطح سرمي و فوليكولي هورمون هاي جنسي استراديول، پروژسترون و FSH در بيماران تحت درمان با IVF و ميزان حاملگي وجود نداشت. ميزان IL-6 در سرم و مايع فوليكولي در بيماران حامله و غير حامله بعد از ET يكسان بوده واختلاف معني داري بين آنها وجود نداشت(P>0.05) ولي رابطه معني داري بين سطح مايع فوليكوليIL-6 در بيماران اندومتريوز بدون حاملگي و حامله وجود داشت (P<0.05) اين مشاهدات نشان داد كه افزايش سطح مايع فوليكولي IL-6 مي تواند با كاهش ميزان حاملگي خصوصا در بيماران اندومتريوز همراه باشد
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

نانوگرم, آزمون کارشناسی به پزشکی, درماتوفیتهای, فسفات, صدمه به DNA, آنتی‌بیوگرام, Leptin, CA125, لوزالمعده, باكتري‌ها, ويتامين, نامحلولند, مگاویروس, نوکلوئیک, BOHB, سانترومری, اتوآنالايزرهاي, میکروبی, اتوایمون تیروئید, Пэрсыдзкая, شانزدهمین جشنواره کشوری رازی, نوتروفیلها, سولفورافن, morphological, آمیلازی, گرانولیشن, استرس و چاقی, بيوتيکي, کرایوگلوبولین, ویروس, نارس, Calbiochem, ‏Amplificatin, phosphate, سيتوفارنكس, هپاتیت C , آگلوتینین, چربی‌ها, Persiske, فسفاتاز, تاثير روزه داری بر دستگاه گوارش و کبد , سنسورهاي, وزیر, میکروبی, نوکلئیک, رنگ‌آميزي, تلسکوپیک, اولسراتیو, فاسیولیده, TNF‌ يك فاكتور التهابي, كلينيك, کروماتوفیلی, پروتئينوري, ميكروب, سيتوپلاسم, کاتابولیزه, پورفیرین, هیدروژنی, سارکومرها, ميكروسكوپي, سرویکال, كستي, لنفوسیت, نیتروژن, بيماران هموفيلي, باکتریمی, Persianlahti, مینور, گویچه‌های, كرفس,