بررسي رابطه هورمون پاراتورمون با آنزيم آلكالين فسفاتاز، كلسيم و فسفر بيماران همودياليزي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
سراواني رامين,جعفري مدرك محمد نویسنده / نويسندگان
مترجم
پاراتورمون - آلکالین فسفاتاز - کلسیم - فسفر - همودیالیز کلید واژه
هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه و اثرات آن بر روي استخوان، يكي از مهم‌ترين مشكلات نارسائي مزمن كليوي است. در مطالعه حاضر، رابطه سطح سرمي هورمون پاراتورمون را با سطح سرمي كلسيم، فسفر و آنزيم آلكالين فسفاتاز در مردان و زنان همودياليزي، مورد مطالعه قرار گرفته است. اين تحقيق توصيفي - تحليلي به صورت مقطعي، بر روي 30 نفر از افراد همودياليزي شهرستان زاهدان (16 مرد و 14 زن) با ميانگين سني 44 سال و مدت دياليز 5 ماه تا 14سال (ميانگين 30 ماه) صورت گرفت. آزمايش‌هاي كلسيم، فسفر و آلكالين فسفاتاز در طي سه ماه متوالي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين اندازه‌گيري ميزان سرمي هورمون پاراتورمون در سومين ماه مورد ارزيابي قرار گرفت. با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آمار توصيفي و تحليلي، داده‌ها تجزيه و تحليل شده و ارتباط آنها مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه زنان همودياليزي بيشتر از مردان همودياليزي، هورمون پاراتورمون و آنزيم آلكالين فسفاتاز ترشح مي‌كنند در مورد يون‌هاي معدني كلسيم و فسفر، مردان همودياليزي بيشتر از زنان همودياليزي در محدوده مقادير غيرطبيعي هستند. در افراد همودياليزي، ضريب همبستگي بين هورمون پاراتورمون و آنزيم آلكالين فسفاتاز وجود داشت اما بين هورمون پاراتورمون با كلسيم و فسفر ارتباط معني‌داري وجود نداشت در مردان، همبستگي بين هورمون پاراتورمون با فسفر و آنزيم آلكالين فسفاتاز وجود نداشت اما در مورد كلسيم معني‌دار بود. در زنان همبستگي معني‌دار نبود. در زنان همبستگي بين هورمون پاراتورمون و آنزيم آلكالين فسفاتاز وجود داشت اما در مورد كلسيم و فسفر اين همبستگي معني‌دار نبود. نتيجه اينكه هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه و اثرات آن بر روي استخوان در زنان همودياليزي بيشتر از مردان همودياليزي مي‌باشد. چکیده
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) بهار 1382; 10(1 (مسلسل 27)):26-34 - اسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) بهار 1382; 10(1 (مسلسل 27)):26-34.

بررسي رابطه هورمون پاراتورمون با آنزيم آلكالين فسفاتاز، كلسيم و فسفر بيماران همودياليزي

سراواني رامين,جعفري مدرك محمد

هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه و اثرات آن بر روي استخوان، يكي از مهم‌ترين مشكلات نارسائي مزمن كليوي است. در مطالعه حاضر، رابطه سطح سرمي هورمون پاراتورمون را با سطح سرمي كلسيم، فسفر و آنزيم آلكالين فسفاتاز در مردان و زنان همودياليزي، مورد مطالعه قرار گرفته است. اين تحقيق توصيفي - تحليلي به صورت مقطعي، بر روي 30 نفر از افراد همودياليزي شهرستان زاهدان (16 مرد و 14 زن) با ميانگين سني 44 سال و مدت دياليز 5 ماه تا 14سال (ميانگين 30 ماه) صورت گرفت. آزمايش‌هاي كلسيم، فسفر و آلكالين فسفاتاز در طي سه ماه متوالي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين اندازه‌گيري ميزان سرمي هورمون پاراتورمون در سومين ماه مورد ارزيابي قرار گرفت. با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آمار توصيفي و تحليلي، داده‌ها تجزيه و تحليل شده و ارتباط آنها مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه زنان همودياليزي بيشتر از مردان همودياليزي، هورمون پاراتورمون و آنزيم آلكالين فسفاتاز ترشح مي‌كنند در مورد يون‌هاي معدني كلسيم و فسفر، مردان همودياليزي بيشتر از زنان همودياليزي در محدوده مقادير غيرطبيعي هستند. در افراد همودياليزي، ضريب همبستگي بين هورمون پاراتورمون و آنزيم آلكالين فسفاتاز وجود داشت اما بين هورمون پاراتورمون با كلسيم و فسفر ارتباط معني‌داري وجود نداشت در مردان، همبستگي بين هورمون پاراتورمون با فسفر و آنزيم آلكالين فسفاتاز وجود نداشت اما در مورد كلسيم معني‌دار بود. در زنان همبستگي معني‌دار نبود. در زنان همبستگي بين هورمون پاراتورمون و آنزيم آلكالين فسفاتاز وجود داشت اما در مورد كلسيم و فسفر اين همبستگي معني‌دار نبود. نتيجه اينكه هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه و اثرات آن بر روي استخوان در زنان همودياليزي بيشتر از مردان همودياليزي مي‌باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

لوب, كليه, بیماری ژنتیکی, دپارتمان, ویروسها, حمله قلبی, توکسین, چرخه سلولي, قطع سريع خونريزي, کوشینگ, واکسن, آمونیا, ایمونوگلوبولین, پردنیزولون, اسپورزایی, تاکاشیما،اف, ایمرسیون, سل ریوی, ایمنوهماتولوژی, تستها, لیکوپن‌ها, كاناليكولار, لیز, کافییک, ساژیناتا, مایک رایدر, تمرین بدنی, متابولیت, سانترومر, پروتوتايپ, count, هرپس, لنفوسيت‌ها و نوتروفيل‌ها, الیزا, پنوموسيستيس, ویسکوزیته, Persik, بيلي روبين, مينور, هماگلوتیناسیون, بالینی, آزمايشگاهيان, میکرو, PSA, سرطانهای بدخیم, استافیلوکوکی, نقص کروموزومی, عضلات قلب , نرمال, پیوندی, ویتامین, ﻣﺨﻠـﻮﻃﯽ, سایت پزشکان بدون مرز, Anarobic, بایوتین, میکروسکوپ, کلم بروکلی, سرماخوردگی, بیومولکول, میکروارگانیسمها, زخم‏هاي آفتي عود كننده در دهان, استانداردی, لیشمانین, اتوآنالايزرها, تشخیص باروری, گلوکومتر, گرانولها, مصرف روزانه آجیل, نوکلئیک, میکروسکوپ,