بررسي تاثير مكمل هاي آهن، يد و توام آنها بر وضعيت هورموني تيروييد دختران نوجوان مبتلا به فقر آهن
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
افتخاري محمدحسن,جلالي محمود,كشاورز سيدعلي,اشراقيان محمدرضا,سعادت نويد,بهراميان آميتيس نویسنده / نويسندگان
مترجم
آهن - ید - تیروئید کلید واژه
مقدمه: كمبود آهن شايع‌ترين كمبود منفرد تغذيه‌اي در جهان است كه بالغ بر 15% جمعيت جهان را در برمي‌گيرد. مطالعات قبلي نشان داده است كه كمبود آهن موجب اختلال در متابوليسم هورمون‌هاي تيروييدي مي‌شود. با توجه به نقش هورمون‌هاي تيروييدي در رشد، تكامل و متابوليسم عمومي بدن، هدف اين مطالعه بررسي تاثير مكمل آهن و توام آهن و يد بر وضعيت هورمون‌هاي تيروييدي دختران نوجوان مبتلا به كمبود آهن است كه در سال 81-1380 در منطقه‌اي از جنوب كشور انجام شده‌ است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر كه از نوع كارازمايي باليني تصادفي دوسوكور است، در 12 هفته بر روي 94 دختر نوجوان مبتلا به فقر آهن صورت پذيرفت. افراد انتخاب شده به صورت تخصيص اتفاقي در يكي از گروه‌هاي دريافت كننده 300 ميلي‌گرم سولفات ‌فرو روزانه و پنج بار در هفته به علاوه يك دوز 190 ميلي‌گرم ليپيودول خوراكي، 300 ميلي‌گرم سولفات‌ فرو روزانه و پنج بار در هفته، يك دوز 190ميلي‌ گرمي ليپيودول خوراكي و شاهد قرار گرفتند. نمونه‌هاي خون ناشتا جهت سنجش شاخص‌هاي مورد نظر در ابتدا و انتهاي مطالعه گرداوري شد. شاخص‌هاي فريتين، TT4، FT4، TT3،FT3، rT3، T3RU، و TSHبه روشRIA ، سلنيوم به روش جذب اتمي، يد دفعي ادرار به روش هضمي، آهن،TIBC و آلبومين سرم به روش كالريمتري و هموگلوبين به روش سيانومت‌هموگلوبين اندازه‌گيري شد. از آزمون‌هاي ANOVA،ANCOVA و آزمون t زوجي، براي تجزيه داده‌ها استفاده شد. يافته‌ها: در پي مكمل‌ ياري آهن و يد افزايش معني‌داري در ميزان فريتين، هموگلوبين و يد دفعي ادرار مشاهده شد (P<0.001) . افزايش معني‌داري در TT4، TT3،T3RU و كاهش معني‌داري در ميزان rT3 در گروه‌هاي دريافت‌كننده آهن و توام آهن و يد نسبت به شروع مطالعه ايجاد گرديد (به ‌ترتيب در گروه آهن P<0.001، P<0.05، P<0.001، P<0.001 و در گروه توام P<0.001، P<0.05، P<0.001، P<0.001). اين تغييرات بين دو گروه معني‌دار نبود ولي نسبت به دو گروه يد و شاهد معني‌دار بود. مقايسه FT3 و TSH قبل و بعد از مطالعه و همچنين بين گروه‌ها تفاوت معني‌داري نشان نداد در صورتي ‌كه FT4 تفاوت معني‌داري بين شروع و پايان مطالعه در گروه‌هاي دريافت‌كننده آهن و توام آهن و يد نشان داد (به ‌ترتيب P<0.001 و P<0.01). نتيجه‌گيري: بهبود وضعيت آهن افراد مورد مطالعه با تغيير بعضي از آزمون‌هاي عملكرد تيروييد همراه بوده ‌است. مقايسه اين شاخص‌ها در گروه‌هاي دريافت ‌كننده آهن با افراد دريافت ‌كننده يد و شاهد به نقش موثر آهن بر وضعيت اين هورمون‌ها اشاره‌ دارد. از سويي، عدم تفاوت معني‌دار بين گروه‌هاي دريافت‌كننده آهن و دريافت‌كننده آهن و يد توام، عدم تاثير يد را بر نقش آهن در وضعيت هورموني تيروييد در افراد بدون كمبود يد مطرح مي‌كند چکیده
تهران، مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه‌ علوم ‌پزشكي‌ ‌و خدمات بهداشتي‌ ـ درماني‌ شهيد بهشتي- ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران پاييز 1383; 6(3 (مسلسل 23)):181-191.

بررسي تاثير مكمل هاي آهن، يد و توام آنها بر وضعيت هورموني تيروييد دختران نوجوان مبتلا به فقر آهن

افتخاري محمدحسن,جلالي محمود,كشاورز سيدعلي,اشراقيان محمدرضا,سعادت نويد,بهراميان آميتيس

* تهران، مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه‌ علوم ‌پزشكي‌ ‌و خدمات بهداشتي‌ ـ درماني‌ شهيد بهشتي

مقدمه:
كمبود آهن شايع‌ترين كمبود منفرد تغذيه‌اي در جهان است كه بالغ بر 15% جمعيت جهان را در برمي‌گيرد. مطالعات قبلي نشان داده است كه كمبود آهن موجب اختلال در متابوليسم هورمون‌هاي تيروييدي مي‌شود. با توجه به نقش هورمون‌هاي تيروييدي در رشد، تكامل و متابوليسم عمومي بدن، هدف اين مطالعه بررسي تاثير مكمل آهن و توام آهن و يد بر وضعيت هورمون‌هاي تيروييدي دختران نوجوان مبتلا به كمبود آهن است كه در سال 81-1380 در منطقه‌اي از جنوب كشور انجام شده‌ است.

مواد و روش‌ها:
مطالعه حاضر كه از نوع كارازمايي باليني تصادفي دوسوكور است، در 12 هفته بر روي 94 دختر نوجوان مبتلا به فقر آهن صورت پذيرفت. افراد انتخاب شده به صورت تخصيص اتفاقي در يكي از گروه‌هاي دريافت كننده 300 ميلي‌گرم سولفات ‌فرو روزانه و پنج بار در هفته به علاوه يك دوز 190 ميلي‌گرم ليپيودول خوراكي، 300 ميلي‌گرم سولفات‌ فرو روزانه و پنج بار در هفته، يك دوز 190ميلي‌ گرمي ليپيودول خوراكي و شاهد قرار گرفتند. نمونه‌هاي خون ناشتا جهت سنجش شاخص‌هاي مورد نظر در ابتدا و انتهاي مطالعه گرداوري شد. شاخص‌هاي فريتين، TT4، FT4، TT3،FT3، rT3، T3RU، و TSHبه روشRIA ، سلنيوم به روش جذب اتمي، يد دفعي ادرار به روش هضمي، آهن،TIBC و آلبومين سرم به روش كالريمتري و هموگلوبين به روش سيانومت‌هموگلوبين اندازه‌گيري شد. از آزمون‌هاي ANOVA،ANCOVA و آزمون t زوجي، براي تجزيه داده‌ها استفاده شد.

يافته‌ها:
در پي مكمل‌ ياري آهن و يد افزايش معني‌داري در ميزان فريتين، هموگلوبين و يد دفعي ادرار مشاهده شد (P<0.001) . افزايش معني‌داري در TT4، TT3،T3RU و كاهش معني‌داري در ميزان rT3 در گروه‌هاي دريافت‌كننده آهن و توام آهن و يد نسبت به شروع مطالعه ايجاد گرديد (به ‌ترتيب در گروه آهن P<0.001، P<0.05، P<0.001، P<0.001 و در گروه توام P<0.001، P<0.05، P<0.001، P<0.001). اين تغييرات بين دو گروه معني‌دار نبود ولي نسبت به دو گروه يد و شاهد معني‌دار بود. مقايسه FT3 و TSH قبل و بعد از مطالعه و همچنين بين گروه‌ها تفاوت معني‌داري نشان نداد در صورتي ‌كه FT4 تفاوت معني‌داري بين شروع و پايان مطالعه در گروه‌هاي دريافت‌كننده آهن و توام آهن و يد نشان داد (به ‌ترتيب P<0.001 و P<0.01).

نتيجه‌گيري:
بهبود وضعيت آهن افراد مورد مطالعه با تغيير بعضي از آزمون‌هاي عملكرد تيروييد همراه بوده ‌است. مقايسه اين شاخص‌ها در گروه‌هاي دريافت ‌كننده آهن با افراد دريافت ‌كننده يد و شاهد به نقش موثر آهن بر وضعيت اين هورمون‌ها اشاره‌ دارد. از سويي، عدم تفاوت معني‌دار بين گروه‌هاي دريافت‌كننده آهن و دريافت‌كننده آهن و يد توام، عدم تاثير يد را بر نقش آهن در وضعيت هورموني تيروييد در افراد بدون كمبود يد مطرح مي‌كند.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

COUNT, فضانوردان, سولفونات, گلوکوکورتیکوئیدها, میکروگرانشی, آنیزوسیتوز, میلون, ناحيه ي تناسلي خارجي, میکروبیولوژی, NEUTROPHIL‌, ويتامين, پلاکتی, سارکوئیدوز, كلينيك, گویچه‌ها, کربوهیدراته, دیجیتالی, Basophilic, نوتروفیل!, Persiko, سم زدایی از بدن , مایک رایدر, هلیکوباکتری‌, كلرامفنيكل, واژن, مردزائی, ویروسها, فلکسنری, گلبولهای سفید خون, ضربه و تحريكات مكانيكي, فیبرینولیزین, آگارز, هليكو, آندوسكوپي, گلومرولو, پارامترها, ویتامین‌های, علت اصلی سوء هاضمه, کروموزومها, ویروس, گویچه‌ها, كاندیدا, myocardium, میلوئید, تریکوفیتون, پروفاز, هیدروژن, پستان, تیفی, مراكز آزمايشگاهي, زخم معده, سيونلا, لوپوس, مرکز تحقیقات علوم دارویی, نازوفارنکس, کوکوس, میکسر, اریتروسیت, ویروس, واکسن, ويروس‌هاي, سرطان های سینه مردانه, ترنس, viruses, كونژوگه, لكوسيت, جیوه, کتاب ایمنولوژی دکتر پاکزاد, آناتومی گلومرول, نئوپلاستيك,