بررسي ايمنوهيستوشيمي وضعيت گيرنده هاي استروژن و پروژسترون و نشانگر تکثير سلولي (Ki-67) در سرطان پستان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
شريفي سيستاني نوريه,صادقيان محمدهادي,همايي فاطمه,حقيقي فاطمه نویسنده / نويسندگان
مترجم
ایمونوهیستو شیمی - استروژن -پروژسترون - Ki-67 کلید واژه
زمينه و هدف: با توجه به شيوع چشمگير سرطان پستان در جهان و نيز در كشور ما ايران، مطالعات گسترده اي در مورد روشهاي تشخيصي و درماني و عوامل موثر در پيش آگهي آن انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت ميزان تكثير سلولي و همچنين وضعيت گيرنده هورمون هاي استروئيدي در سرطان پستان و ارتباط اين عوامل با يكديگر و با ساير عوامل نظير سن، درگيري گره هاي لنفاوي و درجه تومور انجام شد. روش تحقيق: اين مطالعه تحليلي- كاربردي در سال 1383 و در بخش پاتولوژي بيمارستان قائم (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد. 50 مورد از انواع سرطان هاي پستان با تشخيص تاييد شده هيستوپاتولوژي انتخاب و پس از بازبيني اسلايدهاي ميكروسكوپي و تهيه برشهاي مناسب، رنگ آميزي اختصاصي، به روش ايمنوهيستوشيمي با نشانگرهاي استروژن (ER) و پروژسترون (PR) و Ki-67 انجام شد؛ سپس اسلايدها جهت تعيين ميزان ايمنورآكتيويتي سلول هاي تومورال با استفاده از سيستم H-Score در مورد نشانگرهاي ER-PR و درصد سلول هاي مثبت براي نشانگر Ki-67 توسط دو نفر متخصص آسيب شناسي بررسي و نتايج آن گزارش شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري ANOVA و ضريب همبستگي Spearman در سطح معني داري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: ميزان بروز Ki-67، ER و PR در افراد مبتلا به سرطان پستان از نوع داكتال مهاجم به ترتيب به طور متوسط %24.25 ± 20.83، 89.62 ± 112.63 و 59.00 ± 100.69 بود. بين بروز Ki-67 و PR رابطه معني دار و مشخصي مشاهده گرديد (P=0.05) اما بين Ki-67 و ER رابطه اي يافت نشد؛ همچنين بين بروز ER و PR رابطه معني داري وجود داشت (P=0.00). ميزان Ki-67 در سه درجه مختلف سرطان داكتال مهاجم پستان تفاوت معني داري با يكديگر نشان دادند (P=0.01). در بين انواع نادر سرطان هاي پستان، بيشترين درصد بروز Ki-67، PR و ER در مورد سرطان لبولار مهاجم و كمترين درصد مربوط به سرطان پاپيلري و مدولاري بود. نتيجه گيري: با توجه به اهميت نتايج ايمنوهيستوشيمي در پيش آگهي و درمان بيماران و نتايج حاصل، علاوه بر روش صحيح، استانداردكردن گزارش دهي ER و PR امري ضروري است. چکیده
مشهد، بيمارستان قائم، بخش آسيب شناسي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند پاييز 1385; 13(3 (پياپي 28)):38-44.

بررسي ايمنوهيستوشيمي وضعيت گيرنده هاي استروژن و پروژسترون و نشانگر تکثير سلولي (Ki-67) در سرطان پستان

شريفي سيستاني نوريه,صادقيان محمدهادي,همايي فاطمه,حقيقي فاطمه

* مشهد، بيمارستان قائم، بخش آسيب شناسي

زمينه و هدف:
با توجه به شيوع چشمگير سرطان پستان در جهان و نيز در كشور ما ايران، مطالعات گسترده اي در مورد روشهاي تشخيصي و درماني و عوامل موثر در پيش آگهي آن انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت ميزان تكثير سلولي و همچنين وضعيت گيرنده هورمون هاي استروئيدي در سرطان پستان و ارتباط اين عوامل با يكديگر و با ساير عوامل نظير سن، درگيري گره هاي لنفاوي و درجه تومور انجام شد.

روش تحقيق:
اين مطالعه تحليلي- كاربردي در سال 1383 و در بخش پاتولوژي بيمارستان قائم (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد. 50 مورد از انواع سرطان هاي پستان با تشخيص تاييد شده هيستوپاتولوژي انتخاب و پس از بازبيني اسلايدهاي ميكروسكوپي و تهيه برشهاي مناسب، رنگ آميزي اختصاصي، به روش ايمنوهيستوشيمي با نشانگرهاي استروژن (ER) و پروژسترون (PR) و Ki-67 انجام شد؛ سپس اسلايدها جهت تعيين ميزان ايمنورآكتيويتي سلول هاي تومورال با استفاده از سيستم H-Score در مورد نشانگرهاي ER-PR و درصد سلول هاي مثبت براي نشانگر Ki-67 توسط دو نفر متخصص آسيب شناسي بررسي و نتايج آن گزارش شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري ANOVA و ضريب همبستگي Spearman در سطح معني داري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها:
ميزان بروز Ki-67، ER و PR در افراد مبتلا به سرطان پستان از نوع داكتال مهاجم به ترتيب به طور متوسط %24.25 ± 20.83، 89.62 ± 112.63 و 59.00 ± 100.69 بود. بين بروز Ki-67 و PR رابطه معني دار و مشخصي مشاهده گرديد (P=0.05) اما بين Ki-67 و ER رابطه اي يافت نشد؛ همچنين بين بروز ER و PR رابطه معني داري وجود داشت (P=0.00). ميزان Ki-67 در سه درجه مختلف سرطان داكتال مهاجم پستان تفاوت معني داري با يكديگر نشان دادند (P=0.01). در بين انواع نادر سرطان هاي پستان، بيشترين درصد بروز Ki-67، PR و ER در مورد سرطان لبولار مهاجم و كمترين درصد مربوط به سرطان پاپيلري و مدولاري بود.

نتيجه گيري:
با توجه به اهميت نتايج ايمنوهيستوشيمي در پيش آگهي و درمان بيماران و نتايج حاصل، علاوه بر روش صحيح، استانداردكردن گزارش دهي ER و PR امري ضروري است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

دیابت, بیماری های قلبی, AMF-26, آگرانولوسیتها, دترجنت, پپتیدی, gametocytes, برنده جايزه نوبل شيمي, مونگولیسم, گلژی, تولارمی, ایمرسیون, هموگلوبین, كتاب بيوشيمي, کاتابولیزه, نانو, F. oxysporum, هماتولوژی, اسيدهاي, CA72-4, ﻫﻮﻣﻮرال, نازایی سایکولوژیک, پارازيتولوژيكي, سرطان خون (لوسمى), سیتولوژیک, لیپوپروتئین, لوزالمعده, کالیبراسیون لوپ میکروب شناسی, سارکوم, هیبرید, فوزاریوم مونیلیفرم, پيلوري, پوویدین, نوریت وستیبولار, آنمی همولیتیک نوزادان با استفاده از سرم مادر, پيپت, ضدمیکروبی, كيت T3, توکسین, لیکوئید, آندوتلیال, کورینه, سیگنال, C1Q-C2-C3-C4-C5-9, شاتل, کرینکتروس, گیرنده پروتئین G 8, آنمی پرنیسیوز, همولیز, تجهیزات،, الکتروفورز, شایعترین باکتری در دستگاه گوارش, lyse, استرومای, اتوآنالایزرها, نیموکوکوس،, بیماری های قلبی, هموگلوبين, RB, آنژيوگرافي, Lipids, هموگلوبین, کم کاری تیروئید, بيوشيمي, هورمونهاي, میکروبی, مولکولی, ایمونوتراپی, هيدروفيلا, میکروسکوپ,