شناسايي سالمونلا تیفی بر اساس توالی ViaB با استفاده از PCR