ميزان سديم و پتاسيم دفعي ادرار 24 ساعته و ارتباط آنها با فشار خون در بزرگسالان شهر اصفهان (1377-78)
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
رفيعي مرتضي,بشتام مريم,صراف زادگان نضال,صيرفيان پور شيوا,گل شادي ايمان دخت,آبدار ناهيد,وكيلي روشنك,ثمريان سيدحسين نویسنده / نويسندگان
مترجم
سدیم - پتاسیم - فشار خون - ادرار 24 ساعته کلید واژه
مقدمه: يكي از مهمترين علل مرگ و مير در جهان بيماريهاي قلبي عروقي مي باشد كه در ميان عوامل ايجادكنندة اين بيماريها، فشار خون يك ريسك فاكتور شناخته شده است. نظر به شيوع بالاي فشار خون در افراد بالاي 18 سال شهر اصفهان ( حدود 28 درصد)، اين مطالعه با هدف تعيين ميانگين دريافت نمك در شهر اصفهان و نيز ارتباط الكتروليت هاي دفعي ادراري با فشار خون اجرا گرديد. مواد و روشها: در اين بررسي 1800 نفر از افراد 20-60 سال شهر اصفهان ( 850 مرد و 950 زن ) با روش نمونه گيري multistage انتخاب شده، براي هر يك پرسشنامه مخصوصي جهت گردآوري اطلاعات لازم در مورد سن، جنس، سابقه ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي عروقي، مصرف سيگار و تعداد آن، مصرف داروهاي مختلف و ... تكميل گرديد. در همان زمان و پس از حداقل 5 دقيقه استراحت و از دست راست در حالت نشسته ( براساس روشهاي استاندارد) دوبار از آنها فشار خون گرفته شد و ضربان قلب آنها نيز اندازه گيري گرديد. پس از آن يك ظرف مدرج به آنها تحويل و از آنان خواسته شد تا ادرار 24 ساعته خود را در آن جمع آوري نمايند. اندازه گيري كلسيم، سديم و پتاسيم اين نمونه ها با روش Flame Photometry انجام شد و كلريد به روش كلريمتري (colorimetry) و كراتينين به روش Jaffe اندازه گيري گرديد. لازم به ذكر است افرادي كه مشكلي در مصرف نمك و يا دفع ادراري آن داشتند، بكلي از مطالعه خارج شدند. ميزان كراتي نين ادرار نيز در مردان و زنان براي اطمينان از 24 ساعته بودن ادرار، اندازه گيري شد نمونه هاي نامناسب حذف گرديد. اطلاعات بدست آمده پس از ورود به كامپيوتر توسط نرم افزار SPSS.Win با استفاده از تست هاي آماري t آناليز ركرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. يافته ها: پس از اجراي كامل مطالعه به اين نتيجه مهم رسيديم كه ميزان سديم مصرفي روزانه در افراد 20-60 سال جامعه ما 9.7 گرم gr.day ( 9.3±3.0 براي مردان و 9.7±3.8 براي زنان ) بوده است كه اين ميزان در مقايسه با رژيم غربي ( 10-12 گرم) كمتر مي باشد اما باز هم بيش از مقادير توصيه شده ( 6 گرم) است و همچنين ميزان مصرفي سديم روزانه 165.6 ميلي مول برآورد گرديد. ميزان پتاسيم ادراري در تمام گروه هاي سني در حدود 47.7 ميلي مول در ادرار 24 ساعته بدست آمد. ضمن اينكه ميانگين سديم در زنان در محدوده 165.9-166.6 ميلي مول و در مردان 5-164.2 158. ميلي مول در ادرار 24 ساعته بود ( اختلاف بين زنان و مردان معني دار نبود (P>0.05) ). ميانگين كلريد ادراري در زنان 128.4 ميلي مول و در مردان 133.5 ميلي مول در ادرار24 ساعته بود. نتيجه گيري و توصيه ها: در اين مطالعه پس از حذف اثر سن، مصرف سيگار و تعداد آن، مصرف كنتراسپتيو، شغل و تحصيلات هيچگونه ارتباط معني داري بين فشار خون و الكتروليت هاي ادراري بدست نيامد. چکیده
مجله دانشكده پزشكي 1381 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
ميزان سديم و پتاسيم دفعي ادرار 24 ساعته و ارتباط آنها با فشار خون در بزرگسالان شهر اصفهان
(1377-78
)

مقدمه:

يكي از مهمترين علل مرگ و مير در جهان بيماريهاي قلبي عروقي مي باشد كه در ميان عوامل ايجادكنندة اين بيماريها، فشار خون يك ريسك فاكتور شناخته شده است. نظر به شيوع بالاي فشار خون در افراد بالاي 18 سال شهر اصفهان ( حدود 28 درصد)، اين مطالعه با هدف تعيين ميانگين دريافت نمك در شهر اصفهان و نيز ارتباط الكتروليت هاي دفعي ادراري با فشار خون اجرا گرديد.


مواد و روشها:

در اين بررسي 1800 نفر از افراد 20-60 سال شهر اصفهان ( 850 مرد و 950 زن ) با روش نمونه گيري multistage انتخاب شده، براي هر يك پرسشنامه مخصوصي جهت گردآوري اطلاعات لازم در مورد سن، جنس، سابقه ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي عروقي، مصرف سيگار و تعداد آن، مصرف داروهاي مختلف و ... تكميل گرديد. در همان زمان و پس از حداقل 5 دقيقه استراحت و از دست راست در حالت نشسته ( براساس روشهاي استاندارد) دوبار از آنها فشار خون گرفته شد و ضربان قلب آنها نيز اندازه گيري گرديد. پس از آن يك ظرف مدرج به آنها تحويل و از آنان خواسته شد تا ادرار 24 ساعته خود را در آن جمع آوري نمايند. اندازه گيري كلسيم، سديم و پتاسيم اين نمونه ها با روش Flame Photometry انجام شد و كلريد به روش كلريمتري (colorimetry) و كراتينين به روش Jaffe اندازه گيري گرديد. لازم به ذكر است افرادي كه مشكلي در مصرف نمك و يا دفع ادراري آن داشتند، بكلي از مطالعه خارج شدند. ميزان كراتي نين ادرار نيز در مردان و زنان براي اطمينان از 24 ساعته بودن ادرار، اندازه گيري شد نمونه هاي نامناسب حذف گرديد. اطلاعات بدست آمده پس از ورود به كامپيوتر توسط نرم افزار SPSS.Win با استفاده از تست هاي آماري t آناليز ركرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.


يافته ها:

پس از اجراي كامل مطالعه به اين نتيجه مهم رسيديم كه ميزان سديم مصرفي روزانه در افراد 20-60 سال جامعه ما 9.7 گرم gr.day ( 9.3±3.0 براي مردان و 9.7±3.8 براي زنان ) بوده است كه اين ميزان در مقايسه با رژيم غربي ( 10-12 گرم) كمتر مي باشد اما باز هم بيش از مقادير توصيه شده ( 6 گرم) است و همچنين ميزان مصرفي سديم روزانه 165.6 ميلي مول برآورد گرديد. ميزان پتاسيم ادراري در تمام گروه هاي سني در حدود 47.7 ميلي مول در ادرار 24 ساعته بدست آمد. ضمن اينكه ميانگين سديم در زنان در محدوده 165.9-166.6 ميلي مول و در مردان 5-164.2 158. ميلي مول در ادرار 24 ساعته بود ( اختلاف بين زنان و مردان معني دار نبود (P>0.05) ). ميانگين كلريد ادراري در زنان 128.4 ميلي مول و در مردان 133.5 ميلي مول در ادرار24 ساعته بود.


نتيجه گيري و توصيه ها:

در اين مطالعه پس از حذف اثر سن، مصرف سيگار و تعداد آن، مصرف كنتراسپتيو، شغل و تحصيلات هيچگونه ارتباط معني داري بين فشار خون و الكتروليت هاي ادراري بدست نيامد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

آسنتریک, نیتروسلولزی, نانوباکتر, واکسن, Pregnancy, Persiski, سلول هاي سرخ خون ماكروسيتيك, کورنون, هلیکوباکتر, gen, مدارک آزمایشگاه, توکسیک, نیموکوکوس،, سیاهرگی, فلور, موتاسیونهای, صادق آملی لاریجانی, quantitative, کووالانس, بیماری ویروسی, واﮐﺴﻦﻫﺎي, ویروس, پلاکت‌ها, جذب ویتامینهای محلول در چربی, هماگلوتیناسیون, Heamagglutination, لوفلر, دترژنتها, اولویا نورتون, هیستامین, اضافه‌وزن, پلیمر آنیونی, ویروسها, استرادیول, سانتریک, آنتي بيوتيك, روز آزمایشگاه, بژوهشگران, فیکس کردن, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, پليمريزاسيون, کاریوزوم, میکرولیتری, باسيل, لیز, هلیکوباکترپیلوری , هورمون‌ها, نانو, ویروس‌ها, کورتیکواستروئید, کورتکس, تربچه, مرفولوژی, امولسیون کننده, لیدن, کمپلمانی, آلانین, دهان شویه ها, Beechams, واریسلا-زوستر, IgG, نوتروفیلها, Viro-immun كشور آلمان, اطلس رنگی اسپرینگر Springer, نایسریا, Fetalis, وارفارين, سایت رسمی سازمان جهانی بهداشت, میتوز, مورفولوژیک,