ارتباط بين هيستولوژي بيوپسي بيضه و ميزان هورمون هاي جنسي مردان نابارور با مشكل آزواسپرمي غير انسدادي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
معين محمدرضا,خليلي محمدعلي نویسنده / نويسندگان
مترجم
هیستولوژی - بیوپسی بیضه - آزواسپرمی - نابارور کلید واژه
استخراج اسپرماتوزوييد از بيضه به روش (TESE) و تزريق آن به داخل تخمك همسر (ICSI) روش موثر در درمان ناباروري با مشكل آزواسپرمي مي باشد. هدف اين مطالعه آينده نگر بررسي نتايج بيوپسي بيضه و ارتباط با ميزان هورمون هاي جنسي مردان با مشكل آزواسپرمي غير انسدادي بوده است. تعداد 50 مرد نابارور با ايتولوژي آزوسپرمي غيرانسدادي با ميانگين سني 6/32 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. سه هورمون LH , FSH و تستوسترون به همراه نتايج TESE و اندازه حجم بيضه مورد بررسي قرار گرفت. در صورت عدم وجود اسپرم در بافت بيضه، نمونه در محلول بويين فيكس شده و براي مشاهده به آزمايشگاه پاتولوژي ارسال شد. نتايج حاصل وجود اسپرم در 12 نفر، مشكل سندرم سرتولي سل (SCOS) و توقف اسپرماتوژنز به ترتيب در 15 و 17 نفر از افراد مورد مطالعه بود. 46% (23 نفر) از افراد داراي حجم بيضه غير طبيعي (كوچك) بوده كه در 16 نفر افزايش غلظت FSH مشاهده شد. همچنين در افراد داراي حجم بيضه طبيعي فقط در 4 نفر FSH بالا مشاهده شد كه دراي ارتباط مستقيم با ميزان LH سرم بود. اما ميزان غير طبيعي FSH وLH داراي رابطه معكوس با ميزان غير طبيعي تستوسترون بود. همچنين رابطه مستقيم بين ميزان غير طبيعي FSH با نوع پاتولوژي بيضه مشاهده نشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه TESE موفق را مي توان بدون توجه به وضعيت هورموني FSH وLH انجام داد، البته بايد توجه داشت كه در افراد داراي بيضه آتروفي شده و داراي غلظت FSH بيشتر از سه برابر نرمال، انجام TESE غير ضروري تلقي شده و از انجام آن بايد پرهيز شود تا علاوه بر كاهش هزينه، بتوان از تشديد مشكلات روحي - رواني زوجين نابارور نيز جلوگيري نمود. چکیده
مركز تحقيقات و درماني ناباروري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

باروري و ناباروري تابستان 1380; 2(3 (مسلسل 7)):59-64.

ارتباط بين هيستولوژي بيوپسي بيضه و ميزان هورمون هاي جنسي مردان نابارور با مشكل آزواسپرمي غير انسدادي

معين محمدرضا*,خليلي محمدعلي

* مركز تحقيقات و درماني ناباروري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران

استخراج اسپرماتوزوييد از بيضه به روش (TESE) و تزريق آن به داخل تخمك همسر (ICSI) روش موثر در درمان ناباروري با مشكل آزواسپرمي مي باشد. هدف اين مطالعه آينده نگر بررسي نتايج بيوپسي بيضه و ارتباط با ميزان هورمون هاي جنسي مردان با مشكل آزواسپرمي غير انسدادي بوده است. تعداد 50 مرد نابارور با ايتولوژي آزوسپرمي غيرانسدادي با ميانگين سني 6/32 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. سه هورمون LH , FSH و تستوسترون به همراه نتايج TESE و اندازه حجم بيضه مورد بررسي قرار گرفت. در صورت عدم وجود اسپرم در بافت بيضه، نمونه در محلول بويين فيكس شده و براي مشاهده به آزمايشگاه پاتولوژي ارسال شد. نتايج حاصل وجود اسپرم در 12 نفر، مشكل سندرم سرتولي سل (SCOS) و توقف اسپرماتوژنز به ترتيب در 15 و 17 نفر از افراد مورد مطالعه بود. 46% (23 نفر) از افراد داراي حجم بيضه غير طبيعي (كوچك) بوده كه در 16 نفر افزايش غلظت FSH مشاهده شد. همچنين در افراد داراي حجم بيضه طبيعي فقط در 4 نفر FSH بالا مشاهده شد كه دراي ارتباط مستقيم با ميزان LH سرم بود. اما ميزان غير طبيعي FSH وLH داراي رابطه معكوس با ميزان غير طبيعي تستوسترون بود. همچنين رابطه مستقيم بين ميزان غير طبيعي FSH با نوع پاتولوژي بيضه مشاهده نشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه TESE موفق را مي توان بدون توجه به وضعيت هورموني FSH وLH انجام داد، البته بايد توجه داشت كه در افراد داراي بيضه آتروفي شده و داراي غلظت FSH بيشتر از سه برابر نرمال، انجام TESE غير ضروري تلقي شده و از انجام آن بايد پرهيز شود تا علاوه بر كاهش هزينه، بتوان از تشديد مشكلات روحي - رواني زوجين نابارور نيز جلوگيري نمود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

بيولوژيك, باسمپلر, کلسیفیه, آندوسکوپي, پنجمین کنگره بین‌المللی علوم آزمایشگاهی, سیتوپلاسمی, سیکلواکسینژناز, سلول‌های تومور فاقد FBP1, هموگلوبین, تصلب شرائین, نوتروفیلها, لکوسیتوز, تيترهاي, نولئیک, فسفاتاز(ALP), چای لیمو ممنوع, ویروسها, کالیبره, هیپوکسی, PBS, هموگلوبین, كليه, سم اپسيلون, اتوایمون تیروئید, بیماری شریان‌های کرونری, GSD, پروژه‏های, سیستولیک, هیپرپاراتیروئیدی, میوه, پاپووا, دکتر سیدحسن, گولوتارالدهید, دیواره, اضافه وزن, هموگلوبین, پپتیدوگلیکان, روش های نفلومتری و توربیدومتری, Tamm-horsfall, rubella, پژوهشي, نفلومتری, B6, اسیدفنیک, برونشیت, مکانیزمهای, غیرکنژوگه, تولید نوعی استخوان , گالاکتوز, واکسن, دریافت‌کننده اعضای پیوندی, جوابدهي, مینرالوکورتیکوئیدها, سرطان‌ها, teraceti, آکرومگالی, ویروس, ایزوآنزیم, رابط مابین آنتی بادی, مرطوب, بروموکریپتین, پلاسما, وﯾـﺮوس, شيكر و انكوباتور , هموگلوبین, Anemia, میکروسکوپ, سردردهای مزمن, نئوپلاستيك, بیلی روبین,