افتراق آنمي فقر آهن و بتاتالاسمي مينور با استفاده از يك اندكس جديد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
احساني محمدعلي,ستوده كامبيز,شاه قلي الهام,رحيمي نژاد محمدسعيد,صيقلي فريبا,اصلاني افشين نویسنده / نويسندگان
مترجم
آنمي - فقر آهن - بتاتالاسمي مينور کلید واژه
سابقه و هدف: آنمي فقر آهن و تالاسمي مينور شايع ترين علت آنمي هيپوكروميك و ميكروسيتيك به شمار مي روند. تاكنون اندكس هاي متعددي براي افتراق سريع اين دو بيماري با استفاده از اندكس هاي گلبول قرمز ارايه شده است. هدف اين مطالعه معرفي يك اندكس جديد و مقايسه آن با چند اندكس رايج شناخته شده است. مواد وروش ها: اين مطالعه توصيفي بر روي بيماران جديد مبتلا به آنمي هيپوكروم و ميكروسيتيك مراجعه كننده به كلينيك هماتولوژي در شهر تهران طي مدت 2 سال انجام شد. 130 بيمار با آنمي فقر آهن و 154 بيمار با تالاسمي مينور با ميانگين سني 24.2 سال مورد بررسي قرار گرفتند. شرط ورود به مطالعه آنمي (هموگلوبين به ميزان 2SD كمتر از ميانگين بر حسب سن و جنس)، حجم ميانگين گلبولي (MCV) كمتر از 80 فمتوليتر در افراد بالاي 6 سال و كمتر از 70+ سن (سال) در افراد زير 6 سال و شرط خروج از مطالعه حاملگي و آنمي با علل چند فاكتوري يا ثانوي به بيماري هاي مزمن يا انواع ديگر هموگلوبينوپاتي ها بود. براي همه بيماران سطوح سرمي آهن، ظرفيت اتصال به آهن سرم، فريتين سرم و HbA2 اندازه گيري شد. تشخيص تالاسمي مينور بر اساس HbA2>%3.5 و تشخيص آنمي فقر آهن بر اساس فريتين سرم زير 12 نانوگرم يا آنمي پاسخ دهنده به آهن بود. اندكس هاي كلي، منتزر، انگلند، سري واستاوا و فرمول جديد معرفي شده در اين مقاله [MCV-(10 ´ RBC)] براي همه بيماران محاسبه شد و حساسيت، ويژگي و اندكس يدون براي هر اندكس جداگانه محاسبه گرديد. نتايج توسط نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون آماري t تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: در افتراق آنمي فقر آهن از تالاسمي مينور، فقط اندكس منتزر و اندكس جديد معرفي شده در اين مقاله حساسيت و ويژگي بالاي 90% داشتند. بالاترين اندكس يدون نيز براي اندكس منتزر و اندكس جديد معرفي شده در اين مقاله مشاهده شد. نتيجه گيري: اندكس جديد معرفي شده در اين مقاله حساسيت و ويژگي مناسبي براي كاربرد باليني داشته، محاسبه آن راحت و سريع بوده و بدون كمك ماشين حساب امكان پذير است. چکیده
دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، خيابان دماوند، خيابان قاسم آباد، بيمارستان كودكان بهرامي، كدپستي 46991-16417 - ارسالی از طرف کاربر احد منابع
. .
  

سابقه و هدف:
آنمي فقر آهن و تالاسمي مينور شايع ترين علت آنمي هيپوكروميك و ميكروسيتيك به شمار مي روند. تاكنون اندكس هاي متعددي براي افتراق سريع اين دو بيماري با استفاده از اندكس هاي گلبول قرمز ارايه شده است. هدف اين مطالعه معرفي يك اندكس جديد و مقايسه آن با چند اندكس رايج شناخته شده است.

مواد وروش ها:
اين مطالعه توصيفي بر روي بيماران جديد مبتلا به آنمي هيپوكروم و ميكروسيتيك مراجعه كننده به كلينيك هماتولوژي در شهر تهران طي مدت 2 سال انجام شد. 130 بيمار با آنمي فقر آهن و 154 بيمار با تالاسمي مينور با ميانگين سني 24.2 سال مورد بررسي قرار گرفتند. شرط ورود به مطالعه آنمي (هموگلوبين به ميزان 2SD كمتر از ميانگين بر حسب سن و جنس)، حجم ميانگين گلبولي (MCV) كمتر از 80 فمتوليتر در افراد بالاي 6 سال و كمتر از 70+ سن (سال) در افراد زير 6 سال و شرط خروج از مطالعه حاملگي و آنمي با علل چند فاكتوري يا ثانوي به بيماري هاي مزمن يا انواع ديگر هموگلوبينوپاتي ها بود. براي همه بيماران سطوح سرمي آهن، ظرفيت اتصال به آهن سرم، فريتين سرم و HbA2 اندازه گيري شد. تشخيص تالاسمي مينور بر اساس HbA2>%3.5 و تشخيص آنمي فقر آهن بر اساس فريتين سرم زير 12 نانوگرم يا آنمي پاسخ دهنده به آهن بود. اندكس هاي كلي، منتزر، انگلند، سري واستاوا و فرمول جديد معرفي شده در اين مقاله [MCV-(10 ´ RBC)] براي همه بيماران محاسبه شد و حساسيت، ويژگي و اندكس يدون براي هر اندكس جداگانه محاسبه گرديد. نتايج توسط نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون آماري t تجزيه و تحليل شدند.

يافته ها:
در افتراق آنمي فقر آهن از تالاسمي مينور، فقط اندكس منتزر و اندكس جديد معرفي شده در اين مقاله حساسيت و ويژگي بالاي 90% داشتند. بالاترين اندكس يدون نيز براي اندكس منتزر و اندكس جديد معرفي شده در اين مقاله مشاهده شد.

نتيجه گيري:
اندكس جديد معرفي شده در اين مقاله حساسيت و ويژگي مناسبي براي كاربرد باليني داشته، محاسبه آن راحت و سريع بوده و بدون كمك ماشين حساب امكان پذير است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

میکروبیولوژیک, متاستاتیک, چربی‌های اشباع شده, Rh, وزﯾﮑـﻮل, Albuminuria, چاقی, لنفاوي, کاردیولیپین, ماهیچه, مدل سلولی گلیوبلاستوم , میکروسکوپ, ویتامین, تیروزیناز, نمونه, متیلن, لخلیج الفارسى, هماتولوژی, پپتیدوگلیکان, پدیده homotaxis, Perský, لنفوسيت, هماتولوژی, میکروارگانیسم, کورنون, علائم تب دانگ, مصرف مکمل ویتامین D , دترژنتهای, هپاتیت, Longitudinal, مخمرها, هماتولوژی, دوره تکامل ویروس , سایبورگ, ترانسپوزنها, دترژانت, پلاسمایی, ايزوآميل, مارکر, مينرالوکورتيکوئيدها, میکسر, سیتوپلاسم, استرس و چاقی, پلاسموسیت, سانتریفیوژ, CLIA, فوزيفرم, کلونیزه, زمان انكوباسيون تست, حاد-مسمومیت, ناامیدی, انتي بادي هاي ناقص, استفراغ در اثر ناراحتی معده, واﮐﺴــﻦﻫــﺎي, فوشین اسیدی, میلوما, سودوموناس الودآ (elodea), ویروس, ماوراء, مانیتورینگ, ائوزينوفيل, کواگولاز, فاگوسیتوز, مورفولوژی, ناهمگام‌سازی, LDL, Dicrocoelidae, nazary, ائوزينوفيل, تست آمفتامين ,