رابطه ژیاردیوزیس با مقادیر عناصر روی و آهن سرم خون
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
دکتر مهدی شریف ، هاجر ضیایی ، دکتر محمد آزادبخت ، شیرزاد غلامی ، دکتر علیرضا خلیلیان نویسنده / نويسندگان
مترجم
ژیاردیا ، آهن ، روی ، کودکان کلید واژه
مقدمه و هدف : احتمال مرگ ناشی از یک بیماری در کودکان مبتلا به سوء تغذیه خفیف دو برابر بیشتر از کودکان طبیعی است و ژیاردیا یکی از شایعترین انگلهای رودهای انسان به خصوص اطفال است که در ایجاد سوءتغذیه نقش دارد. زیرا تراکم ژیاردیا در روده ایجاد سوء جذب مواد غذایی کرده و به سلولهای مخاط دئودنوم و ژژونوم آسیب وارد مینماید و سبب اختلال در جذب مواد مختلف به خصوص آهن و روی میشود. هدف از این تحقیق بررسی غلظت سرمی آهن و روی افراد مبتلا به ژیاردیازیس در کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. مواد و روشها : در یک مطالعه مورد - شاهدی ، با انجام روشهای مستقیم و فرمالین اتر ، مدفوع 100 کودک زیر 12 سال مبتلا به ژیاردیا که به هیچ بیماری و عفونت دیگری مبتلا نبودند (مورد) و 100 کودک که از نظر کلینیکی و آزمایشگاهی سالم بوده اند (شاهد) ، انتخاب شدند. کلیه کودکان مورد و شاهد از نظر سن ، جنس ، قد و وزن و محل سکونت همسانسازی شدند. از هر فرد 5 سیسی خون در لوله خشک گرفته شد و سپس بلافاصله بعد از سانتریفوژ سرم آن جدا و سپس فریز شد و پرسشنامه های مربوط به وضعیت جسمانی و علایم بالینی هر کودک نیز تکمیل گردید. غلظت روی و آهن سرم به روش جذب اتمی توسط دستگاه جذب اتمی مدل (5AS) در شیلات مازندران اندازهگیری شد. AS) 67± و در گروه شاهد میانگین غلظت سرمی آهن 25 μg/dl یافته ها : میانگین سطح سرمی آهن در گروه مورد 25 ± 67 میکرو گرم در دسی لیتر و در گروه شاهد میانگین غلظت سرمی آهن23 ±77 میکرو گرم در دسی لیتر ، میانگین سطح سرمی روی در گروه مورد 20±64 میکرو گرم در دسی لیتر و در گروه شاهد میانگین غلظت سرمی روی 23±96 میکرو گرم در دسی لیتر می باشد .طبق آزمون تی مقدار z محاسبه شد . در انداره گیری آهن 6/3 و در اندازه گیری روی 86/10 بود . این مقادیر مشخص میکند که از نظر آماری اختلاف معنی داری در سطح 1درصد بین گروه مورد و شاهد در مقدار این دو عنصر وجود دارد و این اختلاف در میزان آهن بسیار چشمگیر است. نتیجه گیری : میزان روی و آهن سرم کودکان زیر 12 سال مبتلا به ژیاردیا کمتر از کودکان سالم از نظر ژیاردیا در این تحقیق میباشد. لذا به منظور جلوگیری از بروز عوارض ناشی از کمبود روی و آهن در ژیاردیازیس ، تشخیص و درمان به موقع که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ، پیشنهاد میگردد. چکیده
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره 14 / پاییز و زمستان 1383 / صفحات 87 تا - ارسالی از طرف کاربر saremlab منابع
. .
 

مقدمه و هدف : احتمال مرگ ناشی از یک بیماری در کودکان مبتلا به سوء تغذیه خفیف دو برابر بیشتر از کودکان طبیعی
است و ژیاردیا یکی از شایعترین انگلهای رودهای انسان به خصوص اطفال است که در ایجاد سوءتغذیه نقش دارد. زیرا
تراکم ژیاردیا در روده ایجاد سوء جذب مواد غذایی کرده و به سلولهای مخاط دئودنوم و ژژونوم آسیب وارد مینماید و
سبب اختلال در جذب مواد مختلف به خصوص آهن و روی میشود. هدف از این تحقیق بررسی غلظت سرمی آهن و روی
افراد مبتلا به ژیاردیازیس در کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.
مواد و روشها : در یک مطالعه مورد - شاهدی ، با انجام روشهای مستقیم و فرمالین اتر ، مدفوع 100 کودک زیر 12
سال مبتلا به ژیاردیا که به هیچ بیماری و عفونت دیگری مبتلا نبودند (مورد) و 100 کودک که از نظر کلینیکی و
آزمایشگاهی سالم بوده اند (شاهد) ، انتخاب شدند. کلیه کودکان مورد و شاهد از نظر سن ، جنس ، قد و وزن و محل
سکونت همسانسازی شدند. از هر فرد 5 سیسی خون در لوله خشک گرفته شد و سپس بلافاصله بعد از سانتریفوژ سرم آن
جدا و سپس فریز شد و پرسشنامه های مربوط به وضعیت جسمانی و علایم بالینی هر کودک نیز تکمیل گردید.
غلظت روی و آهن سرم به روش جذب اتمی توسط دستگاه جذب اتمی مدل (5AS) در شیلات مازندران اندازهگیری شد.
S) 67± و در گروه شاهد میانگین غلظت سرمی آهن 25 μg/dl

یافته ها : میانگین سطح سرمی آهن در گروه مورد 25 ± 67 میکرو گرم در دسی لیتر و در گروه شاهد میانگین غلظت سرمی آهن23 ±77 میکرو گرم در دسی لیتر ، میانگین سطح سرمی روی در گروه مورد 20±64 میکرو گرم در دسی لیتر و در گروه شاهد میانگین غلظت سرمی روی 23±96 میکرو گرم در دسی لیتر می باشد .طبق آزمون تی مقدار z محاسبه شد . در انداره گیری آهن 6/3 و در اندازه گیری روی 86/10 بود . این مقادیر مشخص میکند که از نظر آماری اختلاف معنی داری در سطح 1درصد بین گروه مورد و شاهد در مقدار این دو عنصر وجود دارد و این اختلاف در میزان آهن بسیار چشمگیر است.
نتیجه گیری : میزان روی و آهن سرم کودکان زیر 12 سال مبتلا به ژیاردیا کمتر از کودکان سالم از نظر ژیاردیا در این
تحقیق میباشد. لذا به منظور جلوگیری از بروز عوارض ناشی از کمبود روی و آهن در ژیاردیازیس ، تشخیص و درمان به
موقع که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ، پیشنهاد میگردد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

آسم و ناراحتی های ریه, تستهای آزمایشگاهی (CEA, گلوبولین, B19, پرمنگنات پتاسیم, درمان بیماری های ویروسی, هیدروکسیلاسیون, آسکوربیک, میکروبی, سارکومرها, همولیتیک, میکروارگانیسم‌های, VP1, تراوش, کلاژنهای, لاتکس, نکروز, ميكروسيتوز, نانولیف, عفونت باکتریایی, فلیم, سونوگرافی, هیستون, سارکوئیدوز, ویتامین, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, آنتروتوكسين, رشته علوم آزمایشگاهی, باکتریولوژی, کاهش حس بویایی, میکرولیتر, جامعه علوم آزمایشگاهی, مارکر, توايس‌هاي, ویتامین, میوگلوبین, ژنتیک, نوتروفیلها, سرطان تخمدان , رزکسیون, HCV, گلومرولي, Kidneys, سوگند نامه فارغ التحصیلی رشته علوم ازمایشگاهی, بیلی روبین توتال, ماسوله, مادرزادی, E2F, مخملک, ناشتا بودن , منوکلونال, سئوالات آزمایشگاهی, میلوفیتزی, میکروسکوپ, متاستاتیک, باکتریوفاژ, پاتوژنزیس, عفونت هلیکوباکتر , آسپریلوس فلاووس, محدوده نرمال tsh, نوتروفیل, آنزيم بيلي وردين ردوکتاز , جنین, سکته مغزی ترومبوتیک, کتاب بیوشیمی, ویروسی, منوکلونال, پارامترهای, ‏COP-PCR‏, آشنايي با بيوتروريسم,