تاثير پارامتر زمان بر رشد قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس و توليد آفلاتوكسين توسط آن در مجاورت گياه چريش
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
قربانيان مهدي,شمس قهفرخي معصومه - رزاقي ابيانه مهدي - علامه عبدالامير - بابايي غلام رضا - رضايي محمدباقر نویسنده / نويسندگان
مترجم
آفلاتوكسين B1، چريش، آسپرژيلوس پارازيتيكوس، كروماتوگرافي لايه نازك، زمان انكوباسيون کلید واژه
مقدمه: آفلاتوكسين ها متابوليت هاي ثانويه سمي قارچي هستند كه توسط سويه هاي مولد سم برخي از گونه هاي قارچ آسپرژيلوس بر روي مواد غذايي انسان و دام توليد مي شوند. بدليل خواص جهش زايي و سرطان زايي، اين سموم از جمله عوامل مخاطره آميز بهداشت عمومي در انسان و دام محسوب مي گردند. مقابله با توليد آفلاتوكسين توسط قارچ هاي مولد و يا حذف آنها از مواد غذايي، توجه محققين زيادي را طي سال هاي گذشته بخود معطوف داشته است. گياه چريش (نيم، آزاديراكتا اينديكا) بعنوان يكي از عوامل مهار كننده توليد آفلاتوكسين توسط قارچ هاي مولد شناخته شده است. در تحقيق حاضر تاثير پارامتر زمان بر رشد قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس و توليد آفلاتوكسين توسط آن در حضور غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ چريش بررسي گرديد. روش كار: قارچ مولد سم )آسپرژيلوس پارازيتيكوس (NRRL 2999 در محيط سوكروز فقير از املاح (SLS) در حضور غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ گياه چريش 0.2)، 0.8، 3.12، 12.5 و 50 درصد حجمي/ حجمي( در دوره هاي زماني مختلف 2، 4، 6، 8، 10 و 12 روز در دماي 28 درجه سانتيگراد و شرايط متحرك 120 دور در دقيقه كشت داده شد. سپس وزن خشك ميسليومي تعيين گرديد و محتواي آفلاتوكسين (AFB1)B1 ميسليومي و ترشحي با روش كروماتوگرافي لايه نازك (TLC) اندازه گيري شد. نتايج: عصاره آبي برگ چريش فاقد هر گونه تاثير معني دار بر رشد آسپرژيلوس پارازيتيكوس بود. توليد آفلاتوكسين در نمونه هاي كنترل (بدون مجاورت با عصاره) در روز 8 به حداكثر رسيد و سپس تا روز 12 در حد ثابت باقي ماند. مهار بيوسنتز آفلاتوكسين در مجاورت چريش از نوع وابسته به زمان و دوز بود. در نمونه هاي مجاور شده با عصاره، در فاصله زماني 2 روز تغييري در توليد آفلاتوكسين نسبت به كنترل مشاهده نشد. غلظت 12.5 و 50 درصد عصاره در روز 4 و روزهاي 6 تا 12، منجر به كاهش توليد آفلاتوكسين شد كه اين كاهش در سطح P<0.05 با نمونه كنترل اختلاف معني دار داشت. نتيجه گيري: نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر نشان مي دهد كه عصاره آبي برگ گياه چريش بصورت وابسته به زمان، بدون هر گونه تاثير معني دار بر رشد قارچ، موجب مهار سنتز آفلاتوكسين مي گردد. به نظر مي رسد تاثير مهاري عصاره بر توليد سم در مراحل اوليه مسير بيوسنتز آفلاتوكسين يعني زماني كه ژن هاي مسوول بيوسنتز سم حداكثر فعاليت خود را در داخل سلول هاي قارچ دارند، رخ مي دهد. چکیده
بخش قارچ شناسي، انستيتو پاستور ايران - ارسالی از طرف کاربر keivan-48 منابع
. .
 


تاثير پارامتر زمان بر رشد قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس و توليد آفلاتوكسين توسط آن در مجاورت گياه چريش

مقدمه:
آفلاتوكسين ها متابوليت هاي ثانويه سمي قارچي هستند كه توسط سويه هاي مولد سم برخي از گونه هاي قارچ آسپرژيلوس بر روي مواد غذايي انسان و دام توليد مي شوند. بدليل خواص جهش زايي و سرطان زايي، اين سموم از جمله عوامل مخاطره آميز بهداشت عمومي در انسان و دام محسوب مي گردند. مقابله با توليد آفلاتوكسين توسط قارچ هاي مولد و يا حذف آنها از مواد غذايي، توجه محققين زيادي را طي سال هاي گذشته بخود معطوف داشته است. گياه چريش (نيم، آزاديراكتا اينديكا) بعنوان يكي از عوامل مهار كننده توليد آفلاتوكسين توسط قارچ هاي مولد شناخته شده است. در تحقيق حاضر تاثير پارامتر زمان بر رشد قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس و توليد آفلاتوكسين توسط آن در حضور غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ چريش بررسي گرديد.


روش كار:
قارچ مولد سم
آسپرژيلوس پارازيتيكوس (NRRL 2999 در محيط سوكروز فقير از املاح (SLS) در حضور غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ گياه چريش 0.2)، 0.8، 3.12، 12.5 و 50 درصد حجمي/ حجمي( در دوره هاي زماني مختلف 2، 4، 6، 8، 10 و 12 روز در دماي 28 درجه سانتيگراد و شرايط متحرك 120 دور در دقيقه كشت داده شد. سپس وزن خشك ميسليومي تعيين گرديد و محتواي آفلاتوكسين (AFB1)B1 ميسليومي و ترشحي با روش كروماتوگرافي لايه نازك (TLC) اندازه گيري شد.

نتايج:
عصاره آبي برگ چريش فاقد هر گونه تاثير معني دار بر رشد آسپرژيلوس پارازيتيكوس بود. توليد آفلاتوكسين در نمونه هاي كنترل
(بدون مجاورت با عصاره) در روز 8 به حداكثر رسيد و سپس تا روز 12 در حد ثابت باقي ماند. مهار بيوسنتز آفلاتوكسين در مجاورت چريش از نوع وابسته به زمان و دوز بود. در نمونه هاي مجاور شده با عصاره، در فاصله زماني 2 روز تغييري در توليد آفلاتوكسين نسبت به كنترل مشاهده نشد. غلظت 12.5 و 50 درصد عصاره در روز 4 و روزهاي 6 تا 12، منجر به كاهش توليد آفلاتوكسين شد كه اين كاهش در سطح
P<0.05 با نمونه كنترل اختلاف معني دار داشت.

نتيجه گيري:
 نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر نشان مي دهد كه عصاره آبي برگ گياه چريش بصورت وابسته به زمان، بدون هر گونه تاثير
معني دار بر رشد قارچ، موجب مهار سنتز آفلاتوكسين مي گردد. به نظر مي رسد تاثير مهاري عصاره بر توليد سم در مراحل اوليه مسير بيوسنتز آفلاتوكسين يعني زماني كه ژن هاي مسوول بيوسنتز سم حداكثر فعاليت خود را در داخل سلول هاي قارچ دارند، رخ مي دهد.
تاثير
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

سيستين, ناحیه کمر و پشت, گلبول, rouleaux, پاتولوژيست, جداسازي, مجله PLOS ONE , Calcium, منوکلونال, متاستاز, PH, yaUajemi, CDK, آنزيم-سوبسترا, میتوز, نانولیفی, Carcinoma, ویسکوزیته, ریزش و شکنندگی موها, ایماتینیب, انکوباتور37, روماتیسم, ویتامین, آفلاتوکسین G 2, تومور مارکر, ديوکسين (Dioxin), UBT, كمپلمان, دکترای تخصصی قارچ شناسی, موم, ویسکوزیته, رئیس انجمن آمریکایی پیشرفت علوم, میوه, یبوست و اسهال, مارکر, هفتمین کنگره بین المللی, آندوكرين, میکرومتر, استیت, عامل سارکوم کاپوزی, بیماری تیروزونومی, نوترکیب, آنافاز, سروتونین, Liberman-buchard, میکروارگانیسم, گردش, چربيهاي, magnetotactium, فارمدآوران, GSD, میلر, سیتوپاتیک, داروی های داخلی ام اس, نوراپى‌نفرين, RIA, سلولار, هورمونها, مولکولی, ژنهای, Pandoraviruses, Bacterium, آزمایشگاه های معتبر تهران, هموسيستئين, نام خلیج فارس به 85 زبان دنیا, محیط های افتراقی, Megakaryocyte, CK-MB, RETIC, Neutrophil,