تاثير پارامتر زمان بر رشد قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس و توليد آفلاتوكسين توسط آن در مجاورت گياه چريش
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
قربانيان مهدي,شمس قهفرخي معصومه - رزاقي ابيانه مهدي - علامه عبدالامير - بابايي غلام رضا - رضايي محمدباقر نویسنده / نويسندگان
مترجم
آفلاتوكسين B1، چريش، آسپرژيلوس پارازيتيكوس، كروماتوگرافي لايه نازك، زمان انكوباسيون کلید واژه
مقدمه: آفلاتوكسين ها متابوليت هاي ثانويه سمي قارچي هستند كه توسط سويه هاي مولد سم برخي از گونه هاي قارچ آسپرژيلوس بر روي مواد غذايي انسان و دام توليد مي شوند. بدليل خواص جهش زايي و سرطان زايي، اين سموم از جمله عوامل مخاطره آميز بهداشت عمومي در انسان و دام محسوب مي گردند. مقابله با توليد آفلاتوكسين توسط قارچ هاي مولد و يا حذف آنها از مواد غذايي، توجه محققين زيادي را طي سال هاي گذشته بخود معطوف داشته است. گياه چريش (نيم، آزاديراكتا اينديكا) بعنوان يكي از عوامل مهار كننده توليد آفلاتوكسين توسط قارچ هاي مولد شناخته شده است. در تحقيق حاضر تاثير پارامتر زمان بر رشد قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس و توليد آفلاتوكسين توسط آن در حضور غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ چريش بررسي گرديد. روش كار: قارچ مولد سم )آسپرژيلوس پارازيتيكوس (NRRL 2999 در محيط سوكروز فقير از املاح (SLS) در حضور غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ گياه چريش 0.2)، 0.8، 3.12، 12.5 و 50 درصد حجمي/ حجمي( در دوره هاي زماني مختلف 2، 4، 6، 8، 10 و 12 روز در دماي 28 درجه سانتيگراد و شرايط متحرك 120 دور در دقيقه كشت داده شد. سپس وزن خشك ميسليومي تعيين گرديد و محتواي آفلاتوكسين (AFB1)B1 ميسليومي و ترشحي با روش كروماتوگرافي لايه نازك (TLC) اندازه گيري شد. نتايج: عصاره آبي برگ چريش فاقد هر گونه تاثير معني دار بر رشد آسپرژيلوس پارازيتيكوس بود. توليد آفلاتوكسين در نمونه هاي كنترل (بدون مجاورت با عصاره) در روز 8 به حداكثر رسيد و سپس تا روز 12 در حد ثابت باقي ماند. مهار بيوسنتز آفلاتوكسين در مجاورت چريش از نوع وابسته به زمان و دوز بود. در نمونه هاي مجاور شده با عصاره، در فاصله زماني 2 روز تغييري در توليد آفلاتوكسين نسبت به كنترل مشاهده نشد. غلظت 12.5 و 50 درصد عصاره در روز 4 و روزهاي 6 تا 12، منجر به كاهش توليد آفلاتوكسين شد كه اين كاهش در سطح P<0.05 با نمونه كنترل اختلاف معني دار داشت. نتيجه گيري: نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر نشان مي دهد كه عصاره آبي برگ گياه چريش بصورت وابسته به زمان، بدون هر گونه تاثير معني دار بر رشد قارچ، موجب مهار سنتز آفلاتوكسين مي گردد. به نظر مي رسد تاثير مهاري عصاره بر توليد سم در مراحل اوليه مسير بيوسنتز آفلاتوكسين يعني زماني كه ژن هاي مسوول بيوسنتز سم حداكثر فعاليت خود را در داخل سلول هاي قارچ دارند، رخ مي دهد. چکیده
بخش قارچ شناسي، انستيتو پاستور ايران - ارسالی از طرف کاربر keivan-48 منابع
. .
 


تاثير پارامتر زمان بر رشد قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس و توليد آفلاتوكسين توسط آن در مجاورت گياه چريش

مقدمه:
آفلاتوكسين ها متابوليت هاي ثانويه سمي قارچي هستند كه توسط سويه هاي مولد سم برخي از گونه هاي قارچ آسپرژيلوس بر روي مواد غذايي انسان و دام توليد مي شوند. بدليل خواص جهش زايي و سرطان زايي، اين سموم از جمله عوامل مخاطره آميز بهداشت عمومي در انسان و دام محسوب مي گردند. مقابله با توليد آفلاتوكسين توسط قارچ هاي مولد و يا حذف آنها از مواد غذايي، توجه محققين زيادي را طي سال هاي گذشته بخود معطوف داشته است. گياه چريش (نيم، آزاديراكتا اينديكا) بعنوان يكي از عوامل مهار كننده توليد آفلاتوكسين توسط قارچ هاي مولد شناخته شده است. در تحقيق حاضر تاثير پارامتر زمان بر رشد قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس و توليد آفلاتوكسين توسط آن در حضور غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ چريش بررسي گرديد.


روش كار:
قارچ مولد سم
آسپرژيلوس پارازيتيكوس (NRRL 2999 در محيط سوكروز فقير از املاح (SLS) در حضور غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ گياه چريش 0.2)، 0.8، 3.12، 12.5 و 50 درصد حجمي/ حجمي( در دوره هاي زماني مختلف 2، 4، 6، 8، 10 و 12 روز در دماي 28 درجه سانتيگراد و شرايط متحرك 120 دور در دقيقه كشت داده شد. سپس وزن خشك ميسليومي تعيين گرديد و محتواي آفلاتوكسين (AFB1)B1 ميسليومي و ترشحي با روش كروماتوگرافي لايه نازك (TLC) اندازه گيري شد.

نتايج:
عصاره آبي برگ چريش فاقد هر گونه تاثير معني دار بر رشد آسپرژيلوس پارازيتيكوس بود. توليد آفلاتوكسين در نمونه هاي كنترل
(بدون مجاورت با عصاره) در روز 8 به حداكثر رسيد و سپس تا روز 12 در حد ثابت باقي ماند. مهار بيوسنتز آفلاتوكسين در مجاورت چريش از نوع وابسته به زمان و دوز بود. در نمونه هاي مجاور شده با عصاره، در فاصله زماني 2 روز تغييري در توليد آفلاتوكسين نسبت به كنترل مشاهده نشد. غلظت 12.5 و 50 درصد عصاره در روز 4 و روزهاي 6 تا 12، منجر به كاهش توليد آفلاتوكسين شد كه اين كاهش در سطح
P<0.05 با نمونه كنترل اختلاف معني دار داشت.

نتيجه گيري:
 نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر نشان مي دهد كه عصاره آبي برگ گياه چريش بصورت وابسته به زمان، بدون هر گونه تاثير
معني دار بر رشد قارچ، موجب مهار سنتز آفلاتوكسين مي گردد. به نظر مي رسد تاثير مهاري عصاره بر توليد سم در مراحل اوليه مسير بيوسنتز آفلاتوكسين يعني زماني كه ژن هاي مسوول بيوسنتز سم حداكثر فعاليت خود را در داخل سلول هاي قارچ دارند، رخ مي دهد.
تاثير
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

پپتیدوگلیکان, کنترل کیفی آزمایش ها و تجهیزات, تشکیل باندهای پروتئین, ‏mRNA‏, رنگ آميزي كپسول به روش آنتوني , پلاسماي, كلبسيلا, ویتامین, شیستوزومیازیس روده ای, ارزیابی سطح کورتیزول, ویروسیک, کارسينوم, real-time, پليمريزاسيون, جذب آهن غذا , HCT, فضولات, ناپایایی, میکروب, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , ویتامین, میکروب, عدم رعایت بهداشت دهان و دندان, آزمايشگاه, زخم معده چیست, آرتریت روماتوئید , متابولیت, کستهای اداری, Edythe London, نشست SenSys در تورنتوی کانادا, Ph.D علوم آزمایشگاهی, دانشجویان وابسته به وزارت بهداشت, Lyme, روش كيت ويتامين دي, پپتیدی, ویتامین, روز علوم آزمایشگاهی, سالین, هموگلوبین, لوب, ششمین کنگره ی بین المللی آزمایشگاه و بالین, میوه های قرمز رنگ, سرفه‌هاي, پیتروسیوریازیس, اختصارات و اصطلاحات آزمایشگاهی, Clontech, کومبس غیر مستقیم, باكتري‌ها, FASTING, پوزیترون, کلومیفن, ماده سور فکتانت, هيدروليز, تومورهای, ویتامین, ویروس, لام, COUNT, پرونوموبلاست, كيت هاي كمولومينسنس , سارکوئیدوز, میلوما, Rabodo, مينور, اسپاچولا, نرم‌افزارهای, هموگلوبين خون, سانترومر, نانو, لوزالمعده,