بررسی مقایسه ای محیطهای کشت جهت جدا سازی اوره پلاسما اورئولیتیکوم و گونه های تناسلی مایکوپلاسما
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
دیان اس للاند - ماری ای لاپورث - روبرت ب جنز - موریس فرنچ نویسنده / نويسندگان
زهرا ریخته گران تهرانی مترجم
اوره پلاسما اورئولیتیکوم - مایکوپلاسما - تناسلی کلید واژه
در این بررسی دو سیستم محیط کشت جهت جداسازی اوره پلاسما اورئولیتیکوم و گونه های تناسلی مایکوپلاسما مورد مقایسه قرار گرفتند .سیستم 1 تحت عنوان (S-1) شامل آرژنین آگار و محیط کشت دو فازی آرژنین برای جداکردن گونه های مایکوپلاسما و نیز محیط کشت اوره آگار و محیط کشت مایع اوره ، برای جداکردن اوره پلاسما اورئولیتیکوم بود . سیستم 2 (S-2) از محیط مایع بوستون ( بوستون براث ) ، مایعی حاوی اوره و A7 آگار استفاده نموده است . این دو محیط رشد هر دو گونه را تقویت می کنند .نمونه های ادرار ، تعدادی بصورت تازه جمع آوری شده و تعدادی نمونه های منجمد شده به عنوان ماده تلقیحی به دو سیستم کشت استفاده شدند . با استفاده از S-1 اوره پلاسما اورئولیتیکوم از 68% نمونه ها ی اوره پلاسما اورئولیتیکوم مثبت به دست آمد که 58% آنها در اوره براث و 60% آنها در اوره آگار رشد کردند . زمانیکه سیستم S-2 برای کشت همین نمونه ها مورد استفاده قرار گرفت اوره پلاسما اورئولیتیکوم در 98% کشتها بدست آمد که 94% آنها در بوستون براث و 92% بر روی A7 آگار رشد کردند . آرژنین براث S-1 برای 89% کشتها و آرژنین آگار در مورد 97% آنها نتیجه مثبت دادند .بوستون براث و A7 آگار در S-2 به ترتیب برای 92% و 97% کشتها نتیجه مثبت در پی داشت . در مورد جداسازی اوره پلاسما اورئولیتیکوم زمانیکه از سیستم S-2 ایتفاده شد ، شمارش کلونیها بالاتر بود ، رشد سریعتر دیده شد و کلونیها بزرگتر بودند . روی هم رفته با سیستم S-2 هزینه هر تست هم از لحاظ زمان و هم از نظر بهای مواد مصرفی پایینتر بود . چکیده
ارسالی از طرف کاربر saremlab منابع
. .
 

مقدمه :

در حال حاضر شواهدی مبنی بر حضور اوره پلاسما اورئولیتیکوم و گونه های تناسلی مایکوپلاسما در عفونتهای نوزادی وجود دارد . و اینکه آنها در بیماریهای تناسلی مانند التهاب مجاری ادرار با منشاء نا مشخص و ناباروری در زنان و مردان نقش دارند . به منظور بیشتر مشخص شدن اهمیت این ارگانیسم در آسیب شناسی انسانی ، باید تکنیکهایی جهت جداسازی و تشخیص دقیق آنها در آزمایشگاه بالینی در دسترس باشد . انواع بسیاری از محیطهای کشت شامل محیط های مایع ، آگار و دوفازی به کار گرفته شده اند . در آزمایشگاه ما یک سیستم کشت سنتی به کار گرفته شد . این سیتم که شامل پلیت آرژنین آگار ، محیط دو فازی آرژنین ، پلیت اوره آگار و محیط اوره براث است ، روشی رضایت بخش برای جداسازی اوره پلاسما اورئولیتیکوم و گونه های مایکوپلاسما در اختیار می گذارد . گرچه میزان بازیابی مشاهده شده در مورد اوره پلاسما اورئولیتیکوم نسبت به آنچه که Kundsin و همکارانش با استفاده از پلیت افتراقی A7 آگار گزارش داده بودند کمتر بود . همچنین Kundsin از بوستون براث ، محیط اصلاح شده حاوی اوره ، برای جداسازی اوره پلاسما اورئولیتیکوم استفاده کرده است . پژوهش حاضر سیستم سنتی S-1 را با سیستم S-2 مربوط به Kundsin و همکاران ، از لحاظ روش حصول ، زمان مورد نیاز برای رخ دادن واکنشهای مثبت ، اندهزه کلونی و هزینه مربوطه مقایسه نموده است .

مواد و روشها :

محیطهای کشت سیستم S-1 : محیط کشت دو فازی آرژنین ، آرژنین آگار ، اوره براث و اوره آگار مطابق آنچه که از سوی Velloca و همکاران شرح داده شد ، آماده گردید . محیط آگار به داخل پلیتهای استریل 60 × 15 mm ، در هر پلیت 5 میلی لیتر آگار توزیع شد . اوره براث در حجم 2.5 ml در لوله های در پوش دار 16 × 125 mm تقسیم گردید . لوله های حاوی محیط دو فازی آرژنین نیز با قرار دادن 1 ml محیط آگار و 1.5 ml محیط مایع در لوله های در پوش دار 16 × 125mm آماده شدند . همه محیطهای روش S-1 مانند روش توصیه شده طی دو هفته از زمان آماده سازی مورد مصرف قرار گرفتند .

محیطهای کشت سیستم S-2 : A7 آگار به همان روشی آماده شد که توسط Shephard و Lunceford شرح داده شده بود ، همراه با تغییر زیر : 8 گرم از آگار پودر شده و صاف شده (Difco) به هر لیتر محیط کشت اضافه شد . محیط آگار در پلیتهای استریل 60 × 125 mm و در هر پلیت به میزان 5ml توزیع گردید . بوستون براث S-2 ، Ford براث اصلاح شده که توسط RB.Kundsin تکمیل شد نیز به صورت زیر آماده گردید : 4.2 گرم از PPLO مایع بدون CV (Difco) با 200ml آب مقطر مخلوط شد و PH با HCl نرمال تا 5.5 تنظیم گردید . این مخلوط در دمای 121 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه اتوکلاو شد و در حمام آب دمای آن به 56 درجه سانتیگراد رسید . سپس اجزاء زیر بصورت استریل به آن اضافه گردید . : 2 ml از غنی کننده CV A (Gibco) ، 25ml سرم اسب ، 25ml عصاره مخمر 25% ، 25ml از اوره 10% ، 1.2 ml فنل رد 0.4% ، 2.5 ml پنی سیلین 100000 u/ml و 2 ml L- سیستئین هیدروکلرید 2% . بوستون براث در حجم 2.5 ml داخل لوله های در پوش دار 16 × 125mm توزیع شد . محیطهای S-2 طی یک ماه از آماده سازی مورد استفاده قرار گرفتند .

نمونه های ادرار تازه : تعداد 40 نمونه ادرار تازه طی یک ساعت بعد از نمونه گیری به آزمایشگاه منتقل شد . نمونه ها متعلق به زنان و مردان بیماری بودند که به یک درمانگاه انجمن بیماریها منتقله از راه جنسی مراجعه کرده بودند . نمونه ها در حجمهای 0.1 ، 0.01 و 0.001 میلی لیتر بر روی پلیتهای آرژنین ، اوره و A7 آگار برده شدند ، سپس یک قسمت 10ml از ادرار باقیمانده به مدت 10 دقیقه در دور 1500 سانتریفوژ شد . 9ml از مایع رویی دور ریخته شد و 0.1 از رسوب برای تلقیح به هریک از محیطهای زیر مورد اتفاده قرار گرفت : آرژنین آگار ، اوره آگار ، A7 آگار ، آرژنین دوفازی ، اوره براث و بوستون براث .

نمونه های منجمد : رسوب 43 نمونه مثبت مورد استفاده قرار گرفت . اوره پلاسما اورئولیتیکوم ، گونه های مایکوپلاسما یا هر دوی آنها طی کشت روتین قبلی از این نمونه های ادرار بدست آمده بودند . نمونه ها از ذخیره سازی فریزری در منفی 70 درجه سانتیگراد و ذوب مجدد نمونه ها در دمای اتاق حاصل شدند . هر یک از آنها در حد اقل محیط لازم برای کشت ، توسط محیط Eagle اصلاح شده با نمکهای Earle در حجم 10 ml رقیق شده و به خوبی مخلوط شدند . سپس این نمونه ها همانطور که در بالا برای نمونه های ادرار تازه توضیح داده شد ، کشت داده شدند .

انکوباسیون و بررسی محیطها : همه پلیتها در 36 درجه سانتیگراد و داخل جار حاوی Gas pak (BBL) همراه با بستهاهای مولد CO2+H2 انکوبه شدند . محیطهای مایع و دوفازی در 36 درجه سانتیگراد داخل انکوباتور محصور و بدون ورود و خروج هوا انکوبه شدند . همه محیطها طی یک دوره 7 روزه و بصورت روزانه مورد بررسی قرار گرفتند .و زمان مربوط به اولین تغییر رنگ یا رشد مشاهده شده ، بر حسب روز ، ثبت شد . پلیتهای آگار با قدرت پایین عدسی شیئی (10X) بوسیله میکروسکوپهای دارای نور استاندارد بررسی شدند و یک میکرومتر چشمی جهت اندازه گیری قطر کلنیها مورد استفاده قرار گرفت . محیطهای مایع بصورت چشمی از لحاظ تغییر رنگ بررسی شدند . برای محیط اوره براث تغییر رنگ از زرد به صورتی روشن مثبت در نظر گرفته شد . در محیط دو فازی آرژنین واکنش مثبت با تغییر رنگ از نارنجی کم رنگ به صورتی مشاهده شد . بوستون براث که رشد گونه های مایکوپلاسما و اوره پلاسما اورئولیتیکوم هر دو را تقویت می کرد ، دو نوع تغییر را نشان داد . یک نوع شامل تغییری ابتدایی از زرد به صورتی کم رنگ بود و زمانی مشاهده می شد که گونه مایکوپلاسما به تنهایی موجود بود . این تغییر گاهی با انکوباسیون طولانی به سمت صورتی روشن میل می کرد . نوع دوم تغییر رنگ بصورت تغییر سریع و اولیه از زرد به صورتی روشن آشکار می شد و زمانی مشاهده می گردید که اوره پلاسما اورئولیتیکوم به تنهایی و یا با مایکوپلاسما موجود بود .

کشتها هرگز تنها بر اساس تغییر رنگ در محیط کشت لوله ای مثبت در نظر گرفته نشدند . مشاهده کلونیها با مورفولوژی مشخص برای گزارش مثبت مورد نیاز بود . محیطهای مایعی که تغییر رنگ نشان می دادند ولی کشت آگار آنها منفی بود دوباره در محیط مناسب دیگری جهت مشاهده رشد ، کشت داده می شدند . اگر هیچ رشدی بر روی آگار مشاهده نمی شد ، تغییر رنگ محیط مایع به عنوان نتیجه مثبت کاذب تلقی می گردید . قابل توجه اینکه کشت مجدد محیط مایع باید قبل از اینکه تغییر رنگ آن کامل شود صورت گیرد . بازیابی ارگانیسم زنده از لوله هایی که تغییر رنگ در آنها بطور کامل صورت پذیرفته باشد ، به ندرت موفقیت آمیز است .

تشخیص ارگانیسم : تشخیص اوره پلاسما اورئولیتیکوم بر روی محیط A7 آگار S-2 بر اساس مشاهده کلونیهای قهوه ای ویژه صورت گرفت . تشخیص کلونیها بر روی اوره آگار S-1 بر مبنای مشاهده مورفولوژی مخصوص انجام پذیرفت . تست اوره آز مستقیم در مواردی انجام شد که در آنها مورفولوژی کلونی غیر معمول بود . تشخیص مایکوپلاسما بر روی محیط آگار بر اساس مشاهده کلونی به شکل ویژه تخم مرغ نیمرو صورت گرفت و تستهای تأییدی بیشتری انجام نگرفت . با رنگ آمیزی کلونی به روش Dienes اصلاح شده آرتیفکتها از کلونیها افتراق داده شدند .

تحلیل داده ها : به دلیل اینکه هیچ اختلاف آماری معنی داری بین نتایج مربوط به نمونه های ادرار تازه و منجمد یافت نشد ، داده های حاصل از تمام نمونه ها جمع و با هم بررسی شدند . ارزیابی سرعت جدا سازی کلونی از محیط های کشت مختلف با استفاده از شش صورت گرفت . زمان میانگین اولین نتیجه مثبت خوانده شده با استفاده از شمار روزهایی که از زمان تلقیح تا مشاهده کلونی صرف شده بود به عنوان مقدار میانگین محاسبه شد . انحراف معیار محاسبه شد و میانگین آن با استفاده از Student test مورد مقایسه قرار گرفت . محیطهای کشت با آلودگی وسیع نتایج مثبت کاذب یا نتایج منفی کاذب در این محاسبات وارد نشدند .

این محاسبه در مورد بوستون براث تنها در مورد کشتهایی انجام گرفت که در آنها فقط اوره پلاسما اورئولیتیکوم یا فقط مایکوپلاسما رشد یافته بودند تا با این کار تداخل ناشی از تغییر رنگ تولید شده از سوی سایر ارگانیسمها در کشت محلوط حذف شوند . مقایسه شمارش کلونیها تنها در مورد کشتهایی انجام گرفت که رشد ارگانیسم را بر روی هر دونوع محیط آگار نشان داده بودند . کشتهایی که در آنها یا در پلیت S-1 یا در پلیت S-2 رشد ارگانیسم وجود نداشت و یا در آنها آلودگی بوجود آمد ، مورد مقایسه شمارش کلونی قرار نگرفتند .

محاسبه هزینه ها : قزینه مواد مصرفی و معرفها برای هریک از محیطها بر اساس قیمت های مربوط به کاتالوگهای رایج محاسبه شد . هزینه مربوط به زمان صرف شده توسط تکنولوژیست جهت آماده سازی محیط کشت در هزینها نهایی هر محیط لوله ای یا پلیتی لحاظ گردید . زمان صرف شده توسط تکنولوژیست برای بررسی کشتها بر این اساس محاسبه شده که هر کشت بصورت روزانه و به مدت 7 روز بررسی می شد و اینکه به هر تکنولوژیست به ازای هر کشت بصورت حاصلضرل زیر محاسبه شد : 7 روز × 0.12 دلار در دقیقه × دقایق صرف شده در روز برای هر کشت .

نتایج :

از بین 83 نمونه کشت شده ، 50 مورد اوره پلاسما اورئولیتیکوم بدست آمد . با سیستم S-1 ، این باکتری از 68% نمونه های اوره پلاسما اورئولیتیکوم مثبت جدا شد که در 58% موارد نتیجه مثبت اولیه در اوره براث دیده شد . و در 60% کشتها ، اوره آگار کشت مثبت را نشان داد ( جدول 1 ) . رشد میکروبی مربوط به ارگانیسمهای مجاری ادراری در پلیت اوره آگار در 25% کشتهایی دیده شد که در آنها بازیابی اوره پلاسما اورئولیتیکوم ناموفق بود . با سیستم s-2 ، اوره پلاسما اورئولیتیکوم در 98% از کشتهای مثبت یافت شد ، با نتایج مثبت 94% که از بوستون براث بطور اولیه بدست آمد و A7 آگار که در 92% کشتها رشد را نشان می داد . S-2 بطور معنی داری (P< 0.001) جداسازی بهتر اوره پلاسما اورئولیتیکوم را نسبت به S-1 امکانپذیر ساخت . همچنین به لحاظ آماری تفاونهای معنی داری (P<0.001) در باز یابی این باکتری زمانی مشخص شد اوره براث و بوستون براث و نیز اوره آگار و A7 آگار مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج مثبت با سیستم S-2 زود تر ظاهر شدند . ( جدول 1 ) زمان متوسط مربوط به اولین نتیجه مثبت خوانده شده در بوستون براث S-2 برابر با 1.69 ± 0.97 روز بود . در مقایسه با 2.97 ± 1.50 روز (P< 0.001) که از اوره براث S-1 حاصل شد ، زمان میانگین اولین نتیجه مثبت خوانده شده مربوط به A7 آگار S-2 برابر با 2.02 ± 1.13 روز بود در مقایسه با 4.00 ± 1.70 روز (P<0.001) در اوره آگار S-1 . قطر کلونیهای اوره پلاسما اورئولیتیکوم بر روی A7 اگار S-2 بین 30 تا 160 میکرومتر بود ( شکل A1 ) در مقایسه با قطر 10 تا 30 میکرونی کلونی در اوره آگار S-1 ( شکل B1 ) . شمارش کلونهیا در A7 آگار S-2 بالاتر بود . ( جدول 2 )

در 46% کشتهای مثبت اوره پلاسما اورئولیتیکوم تعداد کلونیهای پلیت A7 آگار نسبت به اوره آگار 10 برابر و یا بیشتر بالاتر بود ؛ در 12% تعداد کلنی 5 تا 9 برابر بالاتر بود و در 42% موارد A7 آگار و اوره آگار شمارش کلونی تقریبا برابری داشتند . ( اختلاف ± 4 برابر ) .

از میان 83 نمونه ادرار کشت شده ، 37 مورد گونه مایکوپلاسما به دست آمد . با S-1 این گونه از 97% نمونه های مایکوپلاسما مثبت جدا گردید ، به این شکل که محیط دو فازی آرژنین در 89% کشتها واکنش مثبت در بر داشت . و پلیت آرژنین آگار در 97% موارد رشد نشان داد . با S-2 ، گونه مایکو پلاسما از 100% کشتهای مثبت باز یابی شد. به این صورت که بوستون براث در 92% از کشتها نتیجه مثبت داد و پلیت A7 آگار در 97% کشتها رشد را نشان داد . ( جدول 3 )

تشخیص مربوط به 50 نمونه اوره پلاسما اورئولیتیکوم مثبت

زمان اولین نتیجه مثبت خوانده شده ( روز± SD )

درصد تعداد کشتهای مثبت مشخص

محیط کشت

درصد کل کشتهای مثبت مشخص

سیستم کشت

2.97 ± 1.50

4.00 ± 1.7

29 (58)

30 (60)

اوره براث

اوره آگار

34 (68)

S-1

1.69 ± 0.97 b/c

47 (94)b

46 (92)d

بوستون براث

A7 آگار

49 (98)a

S-2

a ) اختلاف در مقایسه با S-1 بلحاظ آماری معنا دار بود . (P<0.001)

b ) اختلاف در مقایسه با اوره براث بلحاظ آماری معنا دار بود . (P<0.001)

c ) فقط کشت خالص اوره پلاسما اورئولیتیکوم محاسبه شد تا تغییر رنگ تداخلی زمانیکه گونه مایکوپلاسما وجود دارد حذف شود .

d ) اختلاف در مقایسه با اوره آگار بلحاظ آماری معنا دار بود . (P<0.001)

بلحاظ آماری تفاوت قابل ملاحظه ای در سرعت جداسازی گونه مایکوپلاسما بین محیط دو فازی آرژنین و بوستون براث ، یا بین آرژنین آگار و A7 آگار وجود نداشت .زمان میانگین مربوط به اولین نتیجه مثبت خوانده شده در کشتهای مثبت مایکوپلاسما 1.73 ± 0.46 روز در بوستون براث S-2 و 2.09 ± 0.63 روز در محیط دو فازی آرژنین S-1 بود . همجنین این زمان برای آرژنین آگار S-1 برابر با 2.58 ± 0.89 روز و برای A7 آگار S-2 برابر با 2.39 ± 1.13 روز برآورد شد . تفاوتهای بین میانگین زمان مربوط به اولین نتیجه مثبت خوانده شده از نظر آماری مهم نبودند . شمارش کلونیهای مایکوپلاسما در A7 آگار و آرژنین آگار تقریبا در 68% کشتها برابر بودند . ( اختلاف ± 4 برابری ) ( جدول 2) .

شمارش کلونیها بر روی A7 آگار در 9% کشتها 4 برابر یا بیشتر بالاتر بود . کلونیهای مایکوپلاسما از نظر اندازه بر روی A7 آگار و آرژنین آگار برابر بودند .

هزینه آماده سازی و مواد مصرفی برای هر پلیت آگار تقریبا 0.30 دلار و برای هر محیط لوله ای مایع 0.15 دلار بود . محیط دو فازی آرژنین گرانتر بود ، هر لوله 0.30 دلار ، به دلیل اینکه زمان و مقدار ماده بیشتری برای آماده سازی دو نوع محیط سازنده سیستم دو فازی مورد نیاز بود . محیطهای S-1 ( دو پلیت آگار ، یک لوله مایع ، یک محیط کشت دوفازی ) برای هر کشت 1.05 دلار هزینه در بر داشت . و محیطهای کشت S-2 ( یک پلیت آگار ، یک لوله مایع ) برای هر کشت 0.45 دلار هزینه داشت . زمان صرف شده توسط تکنولوژیست جهت بررسی کشتها تقریبا 10 ثانیه برای هر محیط مایع یا دوفازی و 1 دقیقه برای هر محیط کشت آگار بر آورد شد . به جز اوره آگار که زمان بررسی طولانی تر 1.5 دقیقه را نیاز داشت . زمان بررسی در مورد S-1 روزانه 2.84 دقیقه و برا ی S-2 برابر 1.17 دقیقه بود . طی دوره انکوباسیون 7 روزه ، هزینه مربوط به زمان صرف شده توسط تکنولوژیست برای بررسی کشتها در مورد S-1 برابر با 2.39 دلار و برای s-2 برابر 0.98 دلار بود . هزینه نهایی مربوط به هر کشت ( تکنولوژیست و مواد مصرفی 3.44 دلار برای S-01 و 1.43 دلار برای S-2 ارزیابی گردید .

بحث و نتیجه گیری :

دو سیستم کشت به منظور جداسازی اوره پلاسما اورئولیتیکوم و گونه مایکوپلاسما از ادرار مورد مقایسه قرار گرفتند . جداسازی مربوط به اوره پلاسما اورئولیتیکوم با سیستم S-2 مزیتهای زیادی داشت .

این سیستم میزان به طور معنی دار بزرگتری از کشتها ی اوره پلاسما اورئولیتیکوم مثبت را با موفقیت نشان داد . و شواهد مبنی بر رشد ارگانیسم را زودتر هویدا نمود .

در A7 آگار S-2 نسبت به اوره آگار S-1 کلونیهای بزرگتر با شمارش بالاتر به دست آمد .

رشد میکروبی مربوط به ارگانیسمهای معمول در مجاری ادرار عامل 25% از نتایج منفی کاذب در اوره آگار S-1 بود . با اینکه این آلودگی در بعضی از کشتهای A7 آگار S-2 وجود داشت اما در آن سیستم به عنوان عامل مشکل ساز مطرح نبود . زیرا کلونیهای اوره پلاسما اورئولیتیکوم که بر روی A7 آگار زودتر ظاهر شده و بزرگترند قبل از اینکه آلودگی قادر به رشد باشد ،آشکار می شوند . اوره براث S-1 به طور مکرر تغییر رنگ از زرد تا نارنجی را طی روزهای 5 ، 6 و 7 انکوباسیون نشان داد اما اوره پلاسما اورئولیتیکوم از این کشتها نمی توانست جدا شود بنابراین تغییر رنگ به عنوان واکنش مثبت کاذب در نظر گرفته شد . چنین نتایج مثبت کاذبی در بوستون براث S-2 مشاهده نشد . در سیستم S-1 ، اغلب واکنشهای مثبت در اوره براث قبل از اینکه کلونیها بر روی اوره آگار آشکار شوند دیده می شد ؛ بنابراین اوره براث به کشت مجدد بر روی اوره آگار اضافی نیاز داشت . با سیستم S-2 انجام کشت مجدد به این دلیل ، به ندرت مورد نیاز بود زیرا کلونیها معمولا در همان زمانیکه واکنش مثبت در بوستون براث مشاهده می شد بر روی A7 آگار پدیدار می شدند . میزان بازیابی گونه مایکوپلاسما از نمونه های ادرار در مورد سیستم S-1 و S-2 مشابه بود . که به ترتیب 97% و 100% کشتهای مثبت مایکوپلاسما را با موفقیت حاصل نمودند . اندازه کلونیهای مایکوپلاسما در A7 آگار S-2 و آرژنین آگار S-1 برابر بود . و میانگین زمان برای اولین نتیجه مثبت خوانده شده در مورد هر دو سیستم بسیار مشابه بود . شمارش کلنیها در 68% کشتها برابر بود ( حدود چهار برابر ) ؛ 9% شمارش بالاتری در A7 آگار S-2 داشتند و 23% شمارش بیشتری بر روی آرژنین آگار S-1 نشان دادند . آلودگی برای محیط های آگار یا لوله ای به عنوان مشکل مطرح نبود .

تحلیل نتایج در اینجا نتایج Kundsin و همکارانش درباره نیاز به استفاده از هر دو محیط مایع و آگار جهت کشت نمونه اولیه را تأیید می کند . هیچیک از انواع محیطها که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند به تنهایی برای جداسازی گونه های مایکوپلاسما یا اوره پلاسما اورئولیتیکوم در 100% کشتهای مثبت کافی نبودند . یافته های حاظر همچنین نتایج Bred و Bink که نشان دادند سویه های اوره پلاسما اورئولیتیکوم از نظر تواناییهایشان برای رشد در محیط مایع متفاوتند را تأیید کرد .

میزان بازیابی مایکوپلاسماتاسیه تناسلی را بر روی چهار محیط کشت آگار مقایسه کرده و میزان حصول موفق تر اوره پلاسما اورئولیتیکوم را با A7 آگار یافتند . نتایج حاصل از این مطالعه مانند کار Fiacco و همکاران نشان داد که میزان بازیابی گونه های مایکوپلاسما تناسلی و اوره پلاسما اورئولیتیکوم با استفاده از A7 آگار همراه با یک محیط مکمل برای جداسازی اولیه می تواند افزایش یابد .

غلظت اوره در بوستون براث 0.88% است . اکثر محیطهای مایع تست رنگی اوره آز جهت جداسازی اوره پلاسما اورئولیتیکوم غلظتهای کمتری از اوره را در محدوده ای بین 0.03% تا 0.1% بکار می برند . Ford و Mc Donald بیان کردند که غلظت 1.5% اوره رشد اوره پلاسما اورئولیتیکوم را می تواند افزایش دهد گرچه با گذشت یک دوره 6 تا 8 ساعته پس از رشد سریع و ایجاد محیط بازی ، رشد ارگانیسمها را باز داشته و بر میزان مرگ آنها می افزاید . ما دریافتیم که افزایش غلظت اوره به حدود 1% در بوستون براث رشد اولیه اوره پلاسما اورئولیتیکوم را افزایش داده و محیط مایع مذکور را از طریق فراهم سازی نشانه ای سریع از رشد اوره پلاسما به یک وسیله کمک تشخیصی با ارزش تبدیل می سازد . از طریق کشت مجدد و سریع ارگانیسمها درمحیطی دیگر می توان از مرگ ارگانیسمی حاصل از افزایش حالت قلیایی جلوگیری نمود ، بخصوص اگر قرار است رشد ارگانیسمها برای دوره طولانی باقی بماند .

سادگی بررسی و آماده سازی محیط کشت S-2 مسأله قابل توجهی است . و به دلیل اینکه در این سیستم تعداد کمتری از انواع محیط کشت مورد نیازند ، هزینه آن برای مواد مصرفی ، شیشه آلات و پلیت ها کمتر است و زمان کمتری جهت آماده سازی محیط کشت لازم است . این سیستم همجنین نیاز به محیط سازی گرانتر و زمانبر محیط دو فازی را مرتفع می سازد .

محیط S-2 نیمه عمر حد اقل 6 ماهه دارد در حالیکه محیط های S-1 باید تا حدود 2 هفته بعد از آماده سازی استفاده شوند .

سیستم S-2 مزیتهایی را در قالب زمان مربوط به تکنولوژیست در پی دارد . هر کشت تنها شامل یک پلیت و یک لوله در مقایسه با دو پلیت و دو لوله در سیستم S-1 جهت بر رسی است . کلونیها در A7 آگار S-2 و برای مشاهده راحت تر می باشند و در نتیجه زمان مورد نیاز برای بررسی پلیت های آگا ر را کاهش می دهند . به دلیل این که رشد بر روی A7 آگار S-2 در کشت بسیار سریع قابل مشاده است ، نیاز به کشت دوباره محیطهای مایع مثبت نادر می باشد .

هر دو سیستم S-1 و S-2 برای جدا سازی اوره پلاسما اورئولیتیکوم و گونه های مایکوپلاسما از نمونه های سواپ تناسلی پیشنهاد شده اند . برای S-1 استفاده از محیط انتقالی جهت انتقال نمونه های سواپ تناسلی به آزمایشگاه توصیه شده است . محیط انتقالی جهت انتقال سواپهای تناسلی زمانیکه سیستم S-2 استفاده می شود سفارش نشده است .

طی یک دوره دو ساله نمونه سواپهای تناسلی مربوط به بیماران مراجعه کننده به کلینیک مامایی در بیمارستانی عمومی را کشت دادیم . در مطالعات اولیه که در آنها از سیستم S-1 به همراه محیط انتقالی استفاده می شد ، اوره پلاسما اورئولیتیکوم در 60% کشتها به دست می آمد . زمانیکه ما استفاده از سیستم S-2 را آغاز کردیم میزان باز یابی اوره پلاسما اورئولیتیکوم در همین جمعیت به 93% افزایش یافت . در همین جمعیت میزان بازیابی گونه های مایکوپلاسما با سیستم S-1 برابر 40% بود ، این مقدار با استفاده از سیستم S-2 تغییر نیافت . یافته های ما نشان داد که توان تشخیصی بالای اوره پلاسما اورئولیتیکوم و هزینه های پایینتر آزمایشگاهی بواسطه استفاده از سیستم S-2 قابل دستیابی است . بعلاوه این افزایش در بازیابی کافی است تا پرسشهایی را مطرح نماید در باره صحت نسبتهای شیوع اوره پلاسما اورئولیتیکوم که پیش از این در انواع مختلفی از بیماریها گزارش شده بود که در آنها S-1 یا سیستمی مشابه جهت جداسازی اولیه به کار گرفته می شد .

 
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

غده‌های عفونی روده, درمان برگشت صفرا, دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی, فيزيكي, hyphae, اکتیویته, آپاتیت, Calbiotech, Hemoglobin, هیدروکورتیزون , انگل شیستوزوما(schistosoma) در عروق خونی, viruses, گلیکوژن, هپاتیت, دگزامتازون, تست SRID, کپسید, CA125, پروتئینوری, گوارش, پنومونی, مثانه, ﭘﭙﺘﯿﺪي, کیسه‌ی صفرا, کلسیفیکاسیون, انتی بادی نشان دار , روشهای انتقال و انتشار ویروسها , ساکاگوچی, کونژوگه, اندیکاسیون, Meniere’s disease, هفته ام اس, هموسيستئين, میکروبیولوژی, CREATININE‌, استخوان های لگن, کانداکتیویتیمتر, انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی, کورنون, سرطان سینه و سرطان ریه , کریپتوسپوریدیوزیس, لپتین, كاهش استرس, دانشگاه واندربیلت, ثبت نام آزمون دكتري تخصصي, کلینیکی, ترانسفورماسيون, پیوند, میکروبیولوژی, تروپونین, استروئید‌ها, رتینوپاتی, درد های شکمی, فولات, سطح هورمون کورتیزول, نکروز, امپرازول, استیت, ویروس, RB, معرف تهیه شده از پودر اکسیداز, هرپس, نوتروفیل, فیبرینوژن, گلیسیرد, گردن, لاکتوز, فسفاتوري, تیروگلوبولین, آلارمون‌ها,