ارزيابي 5 ساله سرطان پستان در بيمارستان شهيد رجايي بابلسر(1383-1379 )
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
افسانه بختياري - دكترمحمود حاج‌احمدي نویسنده / نويسندگان
مترجم
سرطان پستان، شیوع، اپیدمیولوژی کلید واژه
ارزيابي 5 ساله سرطان پستان در بيمارستان شهيد رجايي بابلسر(1383-1379 ) نویسندگان :افسانه بختياري* کارشناس ارشد مامائی ، عضو هیئت علمی گروه مامائی دانشکده پزشکی بابل دكترمحمود حاج‌احمدي کارشناس ارشد آمار ، عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی بابل خلاصه مقدمه: سرطان پستان بيماري مهلكي است كه سالانه موجب مرگ و ناتواني صدها هزار زن در سراسر دنيا مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه شيوع آن در مناطق شمالي كشور نيز رشد فزاينده‌اي داشته باشد، در حالي كه اطلاعات دقيقي در رابطه با سرطان پستان در اين منطقه وجود ندارد. هدف اين مطالعه تعيين ماهيت آماري اين بيماري در بيماران مراجعه‌كننده به مركز فوق است. روش كار: بخش راديوتراپي و اونكولوژي بيمارستان شهيد رجائي بابلسر، به عنوان يك مركز ارجاعی از 4 استان مازندران، گيلان، سمنان و گلستان است كه پي گيري بيماران بعد از درمان را نيز برعهده دارد. اين مطالعه يك بررسي 5 ساله است (1383-1379 ) که بر روی کلیه بيماران مراجعه‌كننده به اين مركز (مجموعاً 403 بيمار) با تشخيص سرطان پستان انجام شده است. نتايج: سرطان پستان با ميزان 9/24 % شايع ترين نوع سرطان در ميان زنان مراجعه‌كننده به مركز فوق بود كه در طي سالهاي 83-79روند رو به افزايشي داشته است. میزان بروز وابسته به سن، افزايشي را از اواسط دهه سوم (35 سال) تا اواخر دهه چهارم (49 سال) و بعد از آن روند رو به كاهشي را نشان مي‌دهد. شايع ترين علامت اوليه براي مراجعه به پزشك، كشف توده در پستان (1/94%) و نيز شايع ترين محل درگيري اوليه، پستان چپ (8/52%) در ربع فوقاني خارجي آن (6/54%) بوده است. در مرحله بندی بیماری، 5/42% بيماران در مرحله 3 و شايع ترين تظاهر مورفولوژیک ( Morphologic pattern ) (4/87%) كارسينوم مهاجم مجرايي بوده است و بيشترين ضایعه همراه تغييرات فيبروكيستيك بود. از نظر وضعیت TNM، سايز تومور در 3/38% موارد در مرحله T2 )5-2سانتيمتر(، از نظر درگيري غدد لنفاوی 60% در مرحله N1 و نیز 2/7% متاستاز داشتند. لازم به ذكر است كه شيوع سرطان پستان در طي حاملگي در مطالعه ما 2/1% و نيز شيوع آن در مردان 7/1% بوده است. درگيري دوطرفة پستان در 2/3% موارد وجود داشته است. ارتباط معني‌داري بين اندازه تومور با وضعیت غدد لنفاوی و متاستاز و نیز بین وضعیت غدد لنفاوی با متاستاز یافت شد. اما مرحله بيماري با سن ارتباط معنی داری را نشان نداد. نتيجه‌گيري: سن ابتلا به سرطان پستان در بيماران مراجعه‌كننده به مركز ما به مراتب كمتر از سن شايع سرطان پستان ذكر شده در منابع خارجي است. به هرحال در شرايطي كه روشهاي جديد پيش گيري از سرطان پستان در جهت پيش گيري اوليه در حال تكامل است، و با درنظر گرفتن اين موضوع كه نيمي از بيماران ما در مرحله 3 يا بالاتر مراجعه نموده‌اند، تدوين راه كارهايي جهت دسترسي مطلوب زنان به امكانات تشخيصي جهت پيش گيري ثانويه (غربال گري) از سرطان پستان، اوليه‌ترين حقوق اساسي آنها براي سلامتي محسوب مي‌شود. کلمات کلیدی: سرطان پستان، شیوع، اپیدمیولوژی . چکیده
مجله زنان، مامائی و نازائی ایران> دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان 85 - ارسالی از طرف کاربر saremlab منابع
. .
  

ارزيابي 5 ساله سرطان پستان در بيمارستان شهيد رجايي بابلسر(1383-1379 )

نویسندگان :افسانه بختياري* کارشناس ارشد مامائی ، عضو هیئت علمی گروه مامائی دانشکده پزشکی بابل

دكترمحمود حاج‌احمدي کارشناس ارشد آمار ، عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی بابل

خلاصه

مقدمه:

سرطان پستان بيماري مهلكي است كه سالانه موجب مرگ و ناتواني صدها هزار زن در سراسر دنيا مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه شيوع آن در مناطق شمالي كشور نيز رشد فزاينده‌اي داشته باشد، در حالي كه اطلاعات دقيقي در رابطه با سرطان پستان در اين منطقه وجود ندارد. هدف اين مطالعه تعيين ماهيت آماري اين بيماري در بيماران مراجعه‌كننده به مركز فوق است.

روش كار:

بخش راديوتراپي و اونكولوژي بيمارستان شهيد رجائي بابلسر، به عنوان يك مركز ارجاعی از 4 استان مازندران، گيلان، سمنان و گلستان است كه پي گيري بيماران بعد از درمان را نيز برعهده دارد. اين مطالعه يك بررسي 5 ساله است (1383-1379 ) که بر روی کلیه بيماران مراجعه‌كننده به اين مركز (مجموعاً 403 بيمار) با تشخيص سرطان پستان انجام شده است.

نتايج:

سرطان پستان با ميزان 9/24 % شايع ترين نوع سرطان در ميان زنان مراجعه‌كننده به مركز فوق بود كه در طي سالهاي 83-79روند رو به افزايشي داشته است. میزان بروز وابسته به سن، افزايشي را از اواسط دهه سوم (35 سال) تا اواخر دهه چهارم (49 سال) و بعد از آن روند رو به كاهشي را نشان مي‌دهد. شايع ترين علامت اوليه براي مراجعه به پزشك، كشف توده در پستان (1/94%) و نيز شايع ترين محل درگيري اوليه، پستان چپ (8/52%) در ربع فوقاني خارجي آن (6/54%) بوده است. در مرحله بندی بیماری، 5/42% بيماران در مرحله 3 و شايع ترين تظاهر مورفولوژیک ( Morphologic pattern ) (4/87%) كارسينوم مهاجم مجرايي بوده است و بيشترين ضایعه همراه تغييرات فيبروكيستيك بود. از نظر وضعیت TNM، سايز تومور در 3/38% موارد در مرحله T2 )5-2سانتيمتر(، از نظر درگيري غدد لنفاوی 60% در مرحله N1 و نیز 2/7% متاستاز داشتند. لازم به ذكر است كه شيوع سرطان پستان در طي حاملگي در مطالعه ما 2/1% و نيز شيوع آن در مردان 7/1% بوده است. درگيري دوطرفة پستان در 2/3% موارد وجود داشته است. ارتباط معني‌داري بين اندازه تومور با وضعیت غدد لنفاوی و متاستاز و نیز بین وضعیت غدد لنفاوی با متاستاز یافت شد. اما مرحله بيماري با سن ارتباط معنی داری را نشان نداد.

نتيجه‌گيري:

سن ابتلا به سرطان پستان در بيماران مراجعه‌كننده به مركز ما به مراتب كمتر از سن شايع سرطان پستان ذكر شده در منابع خارجي است. به هرحال در شرايطي كه روشهاي جديد
پيش گيري از سرطان پستان در جهت پيش گيري اوليه در حال تكامل است، و با درنظر گرفتن اين موضوع كه نيمي از بيماران ما در مرحله 3 يا بالاتر مراجعه نموده‌اند، تدوين راه كارهايي جهت دسترسي مطلوب زنان به امكانات تشخيصي جهت پيش گيري ثانويه (غربال گري) از سرطان پستان، اوليه‌ترين حقوق اساسي آنها براي سلامتي محسوب مي‌شود.

کلمات کلیدی: سرطان پستان، شیوع، اپیدمیولوژی .
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

حاملگی, بیماران مبتلا به هپاتیت C, הפרסי, مورفولوژي, انفوزیونی, جنتامایسین, billirubin, بيوتروريستي, میوگلوبین, فسفولیپید‌ها, ویروسی, سیلین, تغییرات مزد و حقوق, نانو, کمبود ویتامین د, تعرفه‌هاي, گویچه‌های, همولیز, تست های آزمایشگاهی, درمان باکتری, ورسیکالر, Chemicom, هیپوکلریت, اچ دی ال, سطح کلسترول خوب خون, تارگت, لوپوس, کلسیفیکاسیون, ایمونوگلوبولین, سرطان‌زا , اورامین, هیستیدین, واگیر‌دار, saturation, مولتی‌ویتامین‌ها, ميانگين, سوکروز, اکولوژی, ASPARTATAE TRANSAMINASE, نورولوژیک, ماوراء, سيتوزول, پژوهشهای, آزمایشگاه های پاتوبیولوژی, مگالوبلست, کاتاپسین, بیوشیمیایی, انواع سرطان خون, باكتري كلستريديوم پرفرژانس, مولکول DNA, علائم بیماری رفلاكس معده, سيروز, میکرومتر, اكتوپيك, لاکتیس, Electron microscopy, دندرتیکوم, کبد و بیماری های آن, آزمايشگاه دکتر آشتیانی, هماتولوژی, سورفکتانت, BIOKIT اسپانيا, فیلتراسیون, آکنه, Spinreact, HB, گاوی, ساختمان دندان , محققان دانشگاه فرایبورگ آلمان, تومورزا,