بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتینين نمونه تصادفي ادرار در پيش بيني پروتئين ادرار 24 ساعته بيماران مبتلا به مسمومیت حاملگی
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
رويا نصيري - محمد سرافراز يزدي نویسنده / نويسندگان
مترجم
پروتئين اوري، نسبت پروتئين به كراتنين ادرار، حاملگي، مسمومیت حاملگی کلید واژه
بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتینين نمونه تصادفي ادرار در پيش بيني پروتئين ادرار 24 ساعته بيماران مبتلا به مسمومیت حاملگی نویسندگان : رويا نصيري* استاديار و عضو هيئت علمي گروه زنان محمد سرافراز يزدي استاديار و عضو هيئت علمي گروه داخلي خلاصه مقدمه : مسمومیت حاملگی در 12-5 % بارداري ها اتفاق مي افتد كه علت آن ناشناخته مي باشد. ارزيابي كمي شايع جهت تعيين مقدار پروتئين دفعي در ادرار براي تشخيص مسمومیت حاملگی، جمع آوري ادرار 24 ساعته مي باشد. كه اين روش وقت گير وپرزحمت و در معرض خطاي جمع آوري واندازگيري براي آزمايشگاه وبيمار است . هدف: هدف اصلي اين تحقيق بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادراردر پيش بيني پروتئين ادرار24 ساعته در زنان باردار مبتلا به مسمومیت حاملگی مي باشد. روش کار : اين مطالعه به صورت مشاهده اي- تحليلي (analytical observation study) و بر روي 30 بيمار باردار مبتلا به مسمومیت حاملگی بستري در بيمارستان 22 بهمن مشهد در فاصله سالهاي 83-82 صورت گرفته است . بيماران بارداري كه با تشخيص مسمومیت حاملگی در بخش زنان بستري شدند و ادرار 24 ساعته آنها جهت تعيين ميزان كمي پروتئين اوري جمع آوري شد، در اين مطالعه وارد شدند . يك نمونه تصادفي ادرار پس از جمع آوري ادرار24 ساعته جهت تعيين نسبت پروتئين به كراتنين گرفته شد. از آزمون رگرسيون خطي چند گانه جهت تعيين ارتباط، بين دفع پروتئين ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادرار استفاده شد و قدرت اين ارتباط توسط ضريب همبستگي پيرسون مورد ارزيابي قرار گرفت. ارتباط پروتئين ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادرار با ديگر متغيرها شامل ( سن مادر ، سن حاملگي، تعداد زایمان، فشار خون و وزن) مورد ارزيابي قرار گرفت. از رگرسيون چند گانه جهت تشخيص اثرات مخدوش كننده استفاده شد. يافته ها: 30 بيمار در اين تحقيق شركت داده شدند. ارتباط قابل توجهي بين پروتئين ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئين به كراتنين وجود داشت( r=0/85 وP<0/001 ). ارتباط سن مادر، سن حاملگي، وزن، تعداد زایمان و فشار خون با نسبت پروتئين به كراتنين ضعيف وغير قابل توجه بود. براساس رگرسيون چند گانه تاثير مخدوش كننده سن مادر، سن حاملگي، وزن، تعداد زایمان و فشار خون وجود نداشت. بحث و نتيجه گيري : يافته هاي ما ارتباط قوي بين نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادرار و ميزان پروتئين اوری 24 ساعته ادرار در بيماران باردار مبتلابه مسمومیت حاملگی را تاييد مي كند. كلمات كليدي:پروتئين اوري، نسبت پروتئين به كراتنين ادرار، حاملگي، مسمومیت حاملگی چکیده
مجله زنان، مامائی و نازائی ایران> دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان 85 - ارسالی از طرف کاربر saremlab منابع
. .
  

بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتینين نمونه تصادفي ادرار در پيش بيني پروتئين ادرار 24 ساعته بيماران مبتلا به مسمومیت حاملگی

نویسندگان : رويا نصيري* استاديار و عضو هيئت علمي گروه زنان

محمد سرافراز يزدي استاديار و عضو هيئت علمي گروه داخلي

خلاصه

مقدمه :

مسمومیت حاملگی در 12-5 % بارداري ها اتفاق مي افتد كه علت آن ناشناخته مي باشد. ارزيابي كمي شايع جهت تعيين مقدار پروتئين دفعي در ادرار براي تشخيص مسمومیت حاملگی، جمع آوري ادرار 24 ساعته مي باشد. كه اين روش وقت گير وپرزحمت و در معرض خطاي جمع آوري واندازگيري براي آزمايشگاه وبيمار است .

هدف:

هدف اصلي اين تحقيق بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادراردر پيش بيني پروتئين ادرار24 ساعته در زنان باردار مبتلا به مسمومیت حاملگی مي باشد.

روش کار :

اين مطالعه به صورت مشاهده اي- تحليلي (analytical observation study) و بر روي 30 بيمار باردار مبتلا به مسمومیت حاملگی بستري در بيمارستان 22 بهمن مشهد در فاصله سالهاي 83-82 صورت گرفته است . بيماران بارداري كه با تشخيص مسمومیت حاملگی در بخش زنان بستري شدند و ادرار 24 ساعته آنها جهت تعيين ميزان كمي پروتئين اوري جمع آوري شد، در اين مطالعه وارد شدند . يك نمونه تصادفي ادرار پس از جمع آوري ادرار24 ساعته جهت تعيين نسبت پروتئين به كراتنين گرفته شد. از آزمون رگرسيون خطي چند گانه جهت تعيين ارتباط، بين دفع پروتئين ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادرار استفاده شد و قدرت اين ارتباط توسط ضريب همبستگي پيرسون مورد ارزيابي قرار گرفت. ارتباط پروتئين ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادرار با ديگر متغيرها شامل ( سن مادر ، سن حاملگي، تعداد زایمان، فشار خون و وزن) مورد ارزيابي قرار گرفت. از رگرسيون چند گانه جهت تشخيص اثرات مخدوش كننده استفاده شد.

يافته ها:

 30 بيمار در اين تحقيق شركت داده شدند. ارتباط قابل توجهي بين پروتئين ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئين به كراتنين وجود داشت( r=0/85 وP<0/001 ). ارتباط سن مادر، سن حاملگي، وزن، تعداد زایمان و فشار خون با نسبت پروتئين به كراتنين ضعيف وغير قابل توجه بود. براساس رگرسيون چند گانه تاثير مخدوش كننده سن مادر، سن حاملگي، وزن، تعداد زایمان و فشار خون وجود نداشت.

بحث و نتيجه گيري :

يافته هاي ما ارتباط قوي بين نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادرار و ميزان پروتئين اوری 24 ساعته ادرار در بيماران باردار مبتلابه مسمومیت حاملگی را تاييد مي كند.

كلمات كليدي: پروتئين اوري، نسبت پروتئين به كراتنين ادرار، حاملگي، مسمومیت حاملگی
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

سیفلیس, هرپس, دیکلوفناک همراه با آسپیرین, میکروتوم, نمونه, هاپلوتیپ متیلاسیون CpG, بیماری کاندیدایی, کارشناسی, ميكروارگانيسم, لاکتوز, گلبو‌ل‌سفید, قاضی‌زاده, اوروبيلينوژن, آنزیم sod, Lanceolatum, پاپیلومای, درمان آفتاب سوختگی کودک , پاتوژنز, ایسکمیک, عجیب ترین چیزهایی که باعث سرطان می شوند, ویتامین, لنفاوي, مونونوکلئوز, کولورکتال, درمان آنتی بیوتیک , زخم‌ها و خونريزي گوارشي, میکروب شناسی جاویتز, کروموزوم سلولهای جنسی, Heat shock protein, کواگولاز, گامت, لنزهای, وارفارين, لنفوم, بای پس عروق کرونر, Perzský, بيماري پمفيگوس, ماکروسیتیک, دستورالعمل, پیلوری, میکروارگانیسم, anti-microbial, پپتیدی, كلستريديوم, سیلین, HGB, نمک, گلیکوژنی, آميب ها, كربول, کرینکتروس, مبتلایان, پیروات, Rh, گلوتارالدهید, فلورای, نمونه‌های بالینی و غیر بالینی, پستانداران, ویتامین, سلامت ریشه ناخن‌ها , سلول‌هاى سرطانى, محیط‌ بلاد اگار, ویتامین, هموگلوبین, پروتئینوری, سيتوکين, گرمسیری, اتوایمیون, آرتروز, میکروبی,