اثر تمرين بدني بر ميزان هورمون هاي T3، T4 و TSH در زنان ورزشكار و غيرورزشكار
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
محمدعلي زاده سهيلا نویسنده / نويسندگان
مترجم
T3 - T4 - TSH - ورزشکار کلید واژه
اين تحقيق به بررسي اثر تمرين بدني بر ميزان هورمون هاي تري يدوتيروئين (T3)، تيروکسين (T4) و تيروتروپين (TSH) در زنان ورزشکار و غيرورزشکار مي پردازد. براي اين منظور چهار گروه از زنان ورزشکار و غيرورزشکار در دو رشته بسکتبال و تنيس روي ميز انتخاب شده و مورد مقايسه قرار گرفتند )در هر گروه، (n=7. مدت تمرين بدني (تمرينات بسکتبال يا تنيس روي ميز) يکساعت تعيين گرديد. نمونه هاي خون پيش از شروع تمرين بدني و بلافاصله بعد از اتمام تمرين بدني گرفته شد. نتايج نشان داد که ميزان T3 در کل افراد (n=28) پس از تمرين بدني افزايش يافت. برعکس در مقدار T4 و TSH کاهش مشاهده شد، اما اين کاهش معني دار نبود. نتايج چهار گروه به طور جداگانه نشان داد که T3 در دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار بسکتبال افزايش يافت؛ T4 نيز فقط در گروه ورزشکار بسکتبال کاهش معني داري نشان داد اما در ساير موارد هيچ گونه تغيير معني داري مشاهده نگرديد. در هر حال از اين نتايج مي توان چنين استنباط کرد که ميزان T3 در خون بر اثر تمرين بدني احتمالا افزايش مي يابد و به نظر مي رسد که نوع و شدت تمرين (بسکتبال در مقايسه با تنيس روي ميز) اثر بيشتري بر T3 داشته باشد. مضافا اينکه سابقه تمريني افراد (ورزشکار و غيرورزشکار) بر ميزان هورمون هاي مذکور بي تاثير است. چکیده
گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
اثر تمرين بدني بر ميزان هورمون هاي T3، T4 و TSH در زنان ورزشكار و غيرورزشكار

مقدمه و هدف :
اين تحقيق به بررسي اثر تمرين بدني بر ميزان هورمون هاي تري يدوتيروئين (
T3)، تيروکسين (T4) و تيروتروپين (TSH) در زنان ورزشکار و غيرورزشکار مي پردازد.

مواد و روش ها :
براي اين منظور چهار گروه از زنان ورزشکار و غيرورزشکار در دو رشته بسکتبال و تنيس روي ميز انتخاب شده و مورد مقايسه قرار گرفتنددر هر گروه،. مدت تمرين بدني (تمرينات بسکتبال يا تنيس روي ميز) يکساعت تعيين گرديد. نمونه هاي خون پيش از  ( n=7)شروع تمرين بدني و بلافاصله بعد از اتمام تمرين بدني گرفته شد. نتايج نشان داد که ميزان T3 در کل افراد (n=28) پس از تمرين بدني افزايش يافت. برعکس در مقدار T4 و TSHکاهش مشاهده شد، اما اين کاهش معني دار نبود. نتايج چهار گروه به طور جداگانه نشان داد که T3 در دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار بسکتبال افزايش يافت؛ T4 نيز فقط در گروه ورزشکار بسکتبال کاهش معني داري نشان داد اما در ساير موارد هيچ گونه تغيير معني داري مشاهده نگرديد.

در هر حال از اين نتايج مي توان چنين استنباط کرد که ميزان T3 در خون بر اثر تمرين بدني احتمالا افزايش مي يابد و به نظر مي رسد که نوع و شدت تمرين (بسکتبال در مقايسه با تنيس روي ميز) اثر بيشتري بر T3 داشته باشد. مضافا اينکه سابقه تمريني افراد (ورزشکار و غيرورزشکار) بر ميزان هورمون هاي مذکور بي تاثير است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ران و مهره های پایین کمری, ويروس آبله, تومورمارکر, ویروسها, Gomori, شرکت سازنده پودر لباسشوئی, پنتوزها, انفراکتوس, عمل های جراحی تهاجمی, فیزیولوژیک, همایش‌های, مدت زمان ناشتایی, آنزيم-سوبسترا, باکتریوفاژها, گرایشهای پزشکی, پانكراس, فيزيولوژيك, ویتامین, لوله نفرون, مورفيك, glucosinolate, کورتیکواستروئید, سولفاناميدها, انگل شیستوزوما, تکنیک, هماگلوتیناسیون, استافیلوکوکی, ترنس, میکروسکوپ, TRIGLYCERIDE‌, تست, سل ریوی, نوتروفیل, جفت, آلدوسترونیسم, PHARMACEUTICALS, پاتولوژیست‌ها, میتوکندری, لوگل, ویروس, تربچه, عضلات قلب , ناهمگام‌سازی, بیوشیمیست, کووت, سروتونین, هيدروليز, آدنوویروسها, استافيلوكوكي, ايمنوگلوبولين, ایسکمیک, پراکسیدازی, چربی های اشباع شده در پهلوها, رشته هاي ريبوزومي, ﭘﭙﺘﯿﺪي, آگاروز, پستانداران, یک خواب آرام, نفلومتری, ماهی ساردین, سولفوریک, ساکاریدی, دترژنتهای, کارسینوما, میترامایسین, گرمسیری, کتاب ایمنولوژی دکتر پاکزاد, مخمری, گونادوتروپین, هپاتوسلولار,